Водолей-бизнес и отношения към околните

В работата си е творец и новатор. Деен, енергичен, инициативен, предприемчив и богат на идеи. Работоспособността му е на пристъ­пи – в някои периоди е неуморим, а в други – отпуснат и вял. При по­дем може да свърши за ден това, което другите вършат за седмица, но при упадък е разсеян и разпилян – тогава може да допусне греш­ки. Неговият метод на работа е особен и за да избегне спречквания с колегите и началниците си, би трябвало да осигури известна самос­тоятелност на своя труд. Трябва да внимава с догматиците, педанти­те и опекуните – те никога няма да го разберат. Н еговата импулсивност не е по вкуса им.
Негови дарби са високият интелект, творческото въображение и оригиналното виждане. Оттук е и влечението му към нови науки, към открития в техниката, неизследвани земи, нови възгледи в изкуство­то и обществото, към граждански сдружения и синдикати, изобщо -към всеки източник на реформи и обновления. Не случайно, под този знак са родени почти всички новатори, откриватели и изобретатели, главно в областта на наукатаи техниката: Галилей, Архимед, Ампер, Едисон, Коперник, Менделеев, Пастьор, Хелвеций, Хегел, Дарвин. Към този знак принадлежи и първият човек, литнал в стратосферата – Икар, и първият, прелетял океана – Линберг, и първият летец-по-лярник – Чкалов, и първият автор, предвидил научно-техническия прогрес – Жул Верн, както и един от големите реформатори в мате­матиката – Лобачевски, в киното – Айзенщайн, в белетристиката -Стендал, Дикенс, Бомарше и др.
Натурата на Водолей е центробежна и затова той се стреми към изява във външния свят, но го привлича повече вниманието на дру­гите и вътрешната радост от постиженията, отколкото материални­те блага. По темперамент е жив, подвижен, силен, което отговаря на сангвиничен тип по Хипократ. Често забравя собствените си интере­си, за да помогне на другите, но в някои случаи, при неблагоприят­ни влияния, по-низшите типове от този знак добиват неприятни черти. Някои бързо обещават и бързо забравят. Увличат се в самохвалство и многословие. Потъват в лекомислени забави или стават утописти, ексцентрици, чудаци, запалянковци, объркани бунтари и фантазьори.
Най-благоприятните професии за Водолей, където той може изця­ло да прояви неговия талант са: реформатори от всякакъв род, астро­лози, окултисти, артисти от всички жанрове, писатели, електротехници, радиотехници, механици, летци, изобретатели и служители в сфера­та на съобщителната техника.Отново Водолей може да достигне до големи височини чрез чес­ти външни промени в живота, продиктувани от внезапното му вът­решно развитие. Неспокойното детство се компенсира от чести пътешествия, които протичат винаги щастливо, особено, ако са в чуж­бина. На 50 годишна възраст те могат да се лишат от щастие заради недоброжелателството на околните, но могат да разчитат на прияте­лите си.