ВНУШЕНИЯ СЛЕД ХИПНОЗА

От всички последствия на хипнотизма нито едно не предизвиква такова учудване, както явлението, наречено „следхипнотично внушение“.

За осъществяване на внушението след хипноза обърнете се към апящия дълбок сън медиум и кажете: „Десет мину­ти, след като ви събудя, у вас ще се появи силно желание да нахлупите шапката сп и да се върнете вкъщи. Ще взе­мете шапката си, но веднага ще забравите какво сте иска­ли да направите по-нататък. Ще останете седнал и ще го­ворите с мен с шапка па главата. Но няма да съзнавате, че това съм ви внушил аз.“ Десет минути по-късно медиумът наистина ще се изправи и ще започне да се оглежда за шап­ката сп. Намирайки я, той ще я сложи на главата си и ще седне обратно. Ако го попитате защо е направил това, той с увереност ще ви отвърне, че върху главата му няма шап­ка. Покажете му я и той ще се замисли и ще каже неуве­рено, че сигурно е искал да си върви вкъщи. Той ще предпо­чете да се извини, за да не си помислите, че внушението ви е имало такова голямо влияние над него. Въпреки че не помни нищо от това, което сте му казали, той вижда, че е станал смешен и се обижда, защото се самооприличава на послушна машина. Затова ще започне всяческн да увърта и се извинява, като се опитва да вн убеди, че е знаел как­во прави.

Закрепване на внушението

За да усилите дейността на следхппнозното внушение, вн съветвам да го свържете с някакво свое действие. Напри­мер казвате на медиума: ..След като видите, че излизам от стаята, станете и преместете стрелката на часовника с по­ловин час назад, но вие няма да си опомняте какво сте на­правили.“ По този начин вие значително облекчавате осъ­ществяването на следхишютичиото вушение, поставяйки го в съответствие с вашето излизане от стаята. Ако си спомни­те упоритостта на извънсъзнателната памет, ще вн стане ясно защо след излизането ви от стаята предварителното ви внушение вече върху бодърстващото съзнание на субекта преминава в събуждане, тъй като първото вн внушение не е било отстранено.

Кога внушенията не се изпълняват

Субектът не изпълнява внушенията, когато той ги е от­хвърлил още в самото начало — и това е единственият слу­чай, когато те не преминават в действие. Ако внушението е прието без съпротива, то винаги се изпълнява абсолютно точно. Ако внушението противоречи на нравствеността на медиума, той го отхвърля.

Възприетото от субекта следхипнотично внушение може да бъде приведено в действие след седмица, месеци, даже след година от момента, в който е било направено. Голяма част от тези внушения се изпълняват точно в определеното време. Този факт обяснява необичайната способност на из-вън>съзнателното мислене да помни миналото.