Видове продажби

1. Обикновена – правно регулирана в ЗЗД чл.183-200.
2. Търговска – чл.318-328 ТЗ.
а) поне едната страна да е търговец по занятие или сделката да сключена с цел печалба.
б) предмет – двжими вещи, предмет на търговския обмен или ЦК. ТЗ определя като търговска сделка, т.е. сключена с цел печалба и спекулативната покупка на недв. имот с цел следваща продажба.
3. Външнотърговска – отличава се от другите продажбени отношения по наличието на международен елемент и материалноправния режим, който я регулира.
Особени правила се съдържат в чл.201-213 и др. разпоредби в ЗДС и ЗОС и ГПК по въпросите за публичната продан. В ТЗ от чл.329-341 се съдържа пр. уредба на някои др. видове продажби.
Международният елемент съставлява отликата, която ограничава този вид продажба от останалите видове продажбени отношения. Международният елемент се състой в това, че продадената стока ще бъде пренесена на територията на две държави; предложението и приемането са извършени в/у територията на различни държави; предаването на стоката  трябва да стане на територията на държава различна от тази в която е било направено и прието предложението.
Външнотърговската продажба е подчинена на особен правен режим при който страните при упражнение на договорната им автономия са властни сами да определят материално правния режим на който сделката им ще бъде подчинена.
В обикновената продажба се включват и някои особени видове обикновени продажби.