Видове принудителни административни мерки

Текстът на чл.22 от ЗАНН установяна три вида принудителни административни мерки. Едните от тях са за предотвратяване на административните и другите правни нарушения. Другите са за преустановяване на тези нарушения. Третите са, за да се отстранят евентуално настъпилите вредни последици от извършени до известна степен или докрай административни и други правни нарушения.
Критерият на това разделение е предназначението на конкретната принудителна административна мярка или какво точно се цели с нея – предотвратяване, преустановяване на правно нарушение или възстановянате на вредни послеци от такова.
По този критерий ПАМ биват:
-превантивни
-преустановителни
-възстановителни.
В административноправната литература се говори и за още един вид ПАМ- процесуалната, като се отбелязва, че тя няма самостоятелно значение, а е само средство за улесняване на административния процес, служейки като докозателство в процеса. И трите види ПАМ могат да играят ралята на процесуална.
В литературата са известни и други критерии за класифициране на ПАМ. Например според субекта, който ги прилага, според тяхното психическо и физическо естество, според това върху какви предмети и обекти са насочени, според времетраенето им, според сферата или отрасъла на държавно управление, в които се прилагат, според това дали се прилагат спрямо вменяеми или невменяеми лица и др.