Видове облигации

Според емитента облигациите се делят на емитирани от държавата, от органи на местните власти и от стопански организации (корпоративни облигации).

Корпоративните облигации биват краткосрочни и дългосрочни. За краткосрочни се приемат корпоративни облигации със срок пет или по-малко години, а за дългосрочниоблигациите с по-дълъг срок.

В САЩ различават според падежите на облигациите срочни и серийни облигации , Срочните облигации имат само един падеж, посочен в облигацията, след който облигационният заем приключва. Серийните облигации обикновено се емитират от държавата или общините, имат редица падежи и обикновено при емисията им се уговаря продължаване на срока на облигационния заем. Американските серийни облигации имат сходни черти с емитираните в Европа (в това число и у нас) съкровищни бонове.

Разновидности на класическата облигация са преоформящата се облигация и опционната облигация.

Преоформящата се облигация има елементи и от акцията, и от облигацията. Тя поначало е облигация, но може да се превърне при определени условия в акция или сертификат за участие. Превръщането на този вид облигации в акции става според нашето законодателство по решение на Общото събрание. Този вид облигации не могат да се издават от акционерни дружества, в които участието на държавата в капитала на дружеството е повече от 50%. Редът за превръщане на облигациите з акции се определя в решение на Общото събрание на дружество’! о за издаване на облигациите. Емисионната стойност на преоформящите се облигации не може да бъде по“ ниска от номиналната стойност на акциите, които облигационерите биха придобили срещу тях. Управителният съвет, респ. Съветът на директорите на акционерното дружество, реги­стрира измененията на капитала в резултат на превръщането на облигациите в акции.

Подобни възможности дава и опцнонната облигация . Тя съдържа освен обикно­вените купони още и опционна бележка. Последната дава право да се получат акции или сертификати за участие по условия, които са предварително определени в устава на акционерното дружество. При това самата облигация продължава да съществува като документ за разлика от преоформящата се облигация, която се замества изцяло от получените акции или сертификати и се ликвидира като ценна книга. Емитирането на опционни облигации засега не е уредено от нашето законодателство, но в чужбина тази ценна книга има широко разпространение.

Преоформящата се и опционната облигация дават права, които се ползват от притежателите на всяка обикновена облигация: редовно изплащане на определена лихва и на установено погасяване на заема чрез тиражи. Те носят освен това допълнителни изгоди поради възможностите за преоформяне, а също и поради това, че се формира по-висок курс на акциите, които се получават срещу тях. За акционерното дружество – емитент на тези разновидности на облигацията, изгодата се състои в това, че то може да осъществи такъв облигационен заем, като плаща по-ниска лихва, отколкото при нормалната облигация, а също и в това, че емитираните по такъв начин нови акции могат да се издадат при по-висок курс, отколкото при обикновеното увеличаване на капитала.