Видове Другарство

Видове Другарство:
а) активно (няколко ищци) и пасивно (няколко ответници);
б) факултативно (зависи от полята на ищеца) и задължително (правно наложително, условие за допустимост на иска – напр. при иск за делба всички съсобственици);
в) обикновено и необходимо – според степента на| сходство между дел;1Т;| на другарите. Томя деление има най-голямо практическо значение. чл. 172 изр. 1 и II уреждат обикновеното Др., я останалите – необходимото.
ОДр е налице, когато делата на Др не са тъждествени по предмет, така че е възможно постановяването на различно решение за всеки от тях. При ОДр има два типа факти:
–  общи факти – които имат еднакво правно или доказателствено значение спрямо всички Др; те отразяват общото между съединените дела;
–  факти, които имат значение спрямо отделни Др (не всички).
НДр е налице, когато делата на Др по предмет ся тъждествени, така че решението трябва да бъде еднакво за всички Др. При НДр всички правно и доказателствено релевантни факти ся еднакви и важат за всеки от Др с противната страна. Така е напр. при искове от или срещу съпрузи при СИО.