Видове владение

С оглед на обема на фактическата властвладението бива:
-пълно владение- тогава, когато владелецът упражнява такава фактическа власт, такива въздействия върху вещта, каквито може да извършва и собственикът. Владелецът в пълен обем владее ползва и се разпорежда с владяната от него вещ.е
-ограничено владение: владелецът осъществява фактически действия, които по обем съответстват на едно ограничено вещно право, напр. право на строеж , право на ползване и др. възможно е при това положение в/у една вещ да има едновременно пълно и ограничено владение.
Според наличието на правно основание за възникване на владение ЗС разграничава:
добросъвестно владение чл.70 от ЗСВладелецът е добросъвестен, когато владее вещта на правно основание, годно да го направи собственик, без да знае, че праводателят му не е собственик или че предписаната от закона форма е била опорочена. Достатъчно е добросъвестността да е съществувала при възникване на правното основание. Добросъвестността се предполага до доказване на противното.
Недобросъвестно владение: това което не отговаря на изискванията на чл.70 за добросъвестно владение.
Значението на тази квалификация е с оглед на правните последици. Добросъвесният владелец е в по – благоприятно правно положение от недобросъвестният.
Във вещното законодателство не са уредени способите за придобиване и изгубване на владението, защото владението е факт, а не право. В ЗС се уреждат само вещни права и способи за тяхвото придобиване и загубване. Все пак в терията и практиката са установени способи, чрез които се изгубва и придобива владението.
Способи за придобиване на владението:
– чрез едностранни действия. В този случай владението се придобива без съгласието на предишния владелец. Тук едно лице установявава фактическа власт в/у вещ, като започва да я държи като своя.
– със съгласието на досегашният владелец. Това най често става въз основа на скл. договор м/у лицата. Напр. продажба, замяна.
-чрез превръщането на досегашният владелец от държател. Това е частен случай на придобиване на владение, чрез другиго.
– Такова е положението на собственика на недвижим имот на публична продан, ако имотът е бил в негово владение след публична продан той се превръща в държател спрямо купувача.
– чрез наследяване. Владението е елемент от наследството като съвкупност. Наследникът, които приеме наследството придобива и владението, защото с приемането й  изразява воля, намерение за владение.
Изгубването на владението става с отпадане на някое от основанията, за неговото придобиване, които трябва да са комулативно дадени, а именно фактическата власт и намерението.
-Изгубване поради отнемане на фактическата власт;
-Изгубване с оглед намерението веднъж придобито владението не е нужно владелецът постоянно да демонстрира намерение да свой вещта. Този признак на владението ще се изгуби, а от там и владението само ако владелецът изяви воля и обективира своето намерение повече да не държи вещта като своя.
-изгубване чрез превръщане на държането във владение. Необходимо е да настъпи промяна в основанието на фактическата власт. Това може да стане със съгласието на предишния владелец.