Видове борсови сделки

Видове борсови сделки :
1. Налични борсови сделки – още касови и престационни. Изпълнението на борсовите сделки става почти веднага след тяхното сключване (непосредствено след това). Обикновено се сключват за еднократни престации.
2. Срочни сделки – те са от по-голямо значение. Обикновено изпълнението им се отлага за след един по-дълъг период от време.
3. Форуърдни сделки – изпълнението се отлага за по-късен период от време. Могат да бъдат сключени за всякакъв вид стоки, ЦК, валути. Имат еднократно действие.
4. Фюгърсни сделки – при тях изпълнението също се отлага, но те се сключват за типични контрактни количества стоки, ЦК, валути. При сключването им се определя цената, която се дължи към момента на изпълнение на сделката в един отложен във времето момент. Продавачът разчита, че цената ще е стабилна или ще падне; купувачът – че тя ще се качи.
5. Опции- обикновено се съчетават с фюгърси. Купувачът/продавачът придобива правото да купи определена стока, ЦК, валута след определен срок на цена, договорена в мометна на сключването на сделката. Тука не се продава самата стока, а правото тя да бъде закупена. Купувачът има право да купи, но може и да откаже. Той има опция (правото на избор) да купи или не. Предмет на опциините сделки са стоки, валути и ЦК – съответно стокови, валутни и фондови опции.
За момента нашият закон регламентира единствено дейността на фондовите борси.