Видове акции

В зависимост от процедурата за прехвърляне на правата от един акционер на друг акциите биват поименни и на приносител. Акциите на приносител не могат да му се предават, преди да е изплатена тяхната номинална или емисионна стойност. Поименните акции се записват в специална книга на акционерите, която се води в дружеството. В нея се отбелязват сериите, номерата, броят, видът, номиналната и емисионната стойност на акциите, както и името и адресът на притежателите им. Това се отнася и за временните удостоверения, които се издават преди емисията на акциите. Ако в устава не е предвидено друго, акциите на приносител могат да се заменят с поименни акции и обратно по искане на акционера след пълното заплащане на тяхната стойност. Разновидност на поименните акции са т. нар. винкулирани акции . Те според устава на акционерното дружество емитент могат да се прехвърлят с определени ограничения или въобще не могат да се прехвърлят. В някои случаи е дадено право по устав ръководните органи на емитента да разрешават или не прехвърлянето по своя преценка, без да са задължени да дават обяснения. Прехвърлянето обикновено се отказва, когато има съмнения за нежелателно сливане или поглъщане на емитента от други дружества холдинги.

Според едно допълнение на Търговския закон (ДВ, бр. 103 от 1993) могат да се издават привилегировани акции, които осигуряват гарантиран или допълнителен дивидент, или дял в дружественото имущество при ликвидация, както и други права, предвидени в закона или в устава. С устава може да се предвиди привилегированите акции да са без право на глас, което трябва да се посочи в акцията. Когато дивидентът в привилегированата акция без право на глас не бъде изплатен в течение на две години, привилегированата акция придобива право на глас до изплащане на забавените дивиденти. Ако се вземат решения, с които се ограничават предимствата, произтичащи от привилегированите акции без право на глас, е необходимо съгласието на привилегированите акционери, които се свикват на отделно събрание. Според нашия търговски закон събранието е редовно, ако са представени най-малко 50% от привилегированите акции. Решението се взема с мнозинство най-малко 3/4 от представените акции.

Права върху акциите на приносител има този, който ги притежава. Тези права се прехвърлят с предаването на акциите. Прехвърлянето на поименните акции се извършва с джиро и трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери, за да има действие спрямо дружеството. В устава може да се предвиждат и други условия за прехвърляне на поименните акции, като например прехвърлянето да може да става само след предварително съгласие на ръководството на акционерното дружество. В Търговския закон се предвижда прехвърлителят на поименни акции, които не са изплатени или от които произлизат други задължения към дружеството, да е отговорен солидарно с приобретателя. Отговорността на прехвърлителя се погасява с изтичането на две години от деня, в който се вписва прехвърлянето в книгата на акционерите. Вре­менните удостоверения не могат да се прехвърлят преди възникване на дружеството. Те се прехвърлят с джиро и с вписване в книгата на акционерите.

Според устава на акционерното дружество срещу записаните акции акционерите са длъжни да направят вноски, покриващи определена част от стойността на акциите. Частичните вноски могат да се направят от отделните акционери в различно съотношение, ако това е предвидено в устава. Акционерите, които не направят предварителната вноска в срок, дължат лихви или неустойка, ако такава е предвидена в устава. Ако непаричен апорт не се направи навреме, може да се търси обезщетение за нанесените щети. Акционери, които не направят дължимите вноски, след като им е отправено писмено едномесечно предизвестие, се смятат за изключени. Изключеният акционер  губи  акциите  си  и   направените  вноски,  а  акциите  на   изключения  се

обезсилват и унищожават. Направените вноски от изключения се отнасят в резервния фонд на дружеството. На мястото на обезсилените акции дружеството предлага за продажба нови. В устава на дружеството може да се предвиди акционерите да представят обезпечение за невнесената част от стойността на записаните акции.

Акционерите не могат да получават лихви за направените вноски освен ако такива лихви са предвидени в устава. Когато акционерите са направили частични вноски в различно съотношение, върху разликата в повече се дължат лихви, ако е предвидено в устава. Тези лихви се изплащат преди разпределянето на печалбата.