Видове акредитиви

Видове акредитиви :
1. От гледна точка на възможността да бъде оттеглен и видоизменен :
® неотменяем – не подлежи на едностранно оттегляне, а видоизменение от страна на банката. Банката може да го отменя/изменя само със съгласието на бенефициента. Той е абсолютно гарантиран.
® отменяем – банката може да отменя и изменя окредитива едностранно, докато не се предоставят от бенефициера необходимите документи и той не предяви вземане.
Ако не е посочено изрично се счита, че акредитивът е неотменяем.
2. От гледна точка на възможността акредитивът да бъде прехвърлен : това е проблем за прехвърлимост на вземането, което се осигурява с него
® непрехвърлим – това е диспозитивното решение (разпореждане) на закона
® прехвърлим – ако е изрично уговорено и вземането е прехвърлимо.
3. С оглед делимостта на акредитива : дали вземането може да бъде разделено на няколко вземания
® неделим – диспозитивно
® делим – ако е изрично уговорено. Делимостта трябва да се съпровожда и от прехвърлимост, за да има смисъл. Проблемът тук е подобен на проблема за прехвърлимост.