Веществени доказателства. Вещи лица

Вещи лица (ВЛ)
. Понятие – ВЛ са тези, които се призовават от съда, за да дадат своето становище (заключение) по такива въпроси на делото, за които са нужни специални знания, с които съдът не разполага (чл. 157 ал.1).
2.  Назначаване – с определение на съда, в което се посочват: предметът и задачата на експертизата; материалите, конто се предоставят на ВЛ; данни за неговата самоличност, образование, специалност, месторабота (чл. 1576).
Не Могат да бъдат назначавани за вещи лица роднини на страните по права линия, съпрузи, роднини по съребрена линия до IV степен и по сватовство от I степен, както и лицата, заинтересовани от изхода на делото. При наличие на някое от тези основания всяка от страните може д.| иска отстраняване на ВЛ. ВЛ може да се освободи от задачата, когато не може да я изпълни поради болест или некомпетентност (чл. 159).