Важни дати в историята на европейската интеграция

1950 г.
9 май
Френският министър на външните работи Робер Шуман държи важна реч,  в която прави предложения, основаващи се на идеите на Жан Моне. Той предлага Франция и Федерална република Германия Европейския да обединят производствата си на въглища и стомана в нова организация, към която да могат да се присъединяват и други европейски държави.

Тъй като тази дата може да се счита за рождена за Европейския съюз, всяка година 9 май се празнува като Ден на Европа.

1951 г.
18 април
В Париж шест държави — Белгия, Федерална република Германия, Франция, Италия, Люксембург и Нидерландия — подписват Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС). Договорът влиза в сила на 23 юли 1952 г. за период от 50 години.

1955 г.
1—2 юни
На срещата в Месина министрите на външните работи на шестте държави решават да разширят сферата на европейската интеграция и да включат в нея цялата икономика.

1957 г.
25 март
В Рим шестте държави подписват договорите за създаване на Европейска икономическа общност (ЕИО) и на Европейска общност за атомна енергия (Евратом). Договорите влизат в сила на 1 януари 1958 г.

1960 г.
4 януари
По инициатива на Обединеното кралство с Конвенцията от Стокхолм се създава Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), включваща няколко европейски държави, които не са членки на ЕИО.

1963 г.
20 юли
В Яунде е подписано споразумение за асоцииране между ЕИО и 18 африкански държави.

1965 г.
8 април
Подписан е договор за обединяване на управленските структури на трите Общности (ЕОВС, ЕИО и Евратом) и създаването на единни Съвет и Комисия. Договорът влиза в сила на 1 юли 1967 г.

1966 г.
29 януари
„Люксембургският компромис“. След период на политическа криза Франция се съгласява да участва отново в заседанията на Съвета в замяна на приемането на споразумение за запазване на изискването за единодушие, когато става въпрос за „жизненоважни национални интереси“.

1968 г.
1 юли
Държавите-членки отменят изцяло митата върху промишлените стоки 18 месеца преди заложения срок и въвеждат обща външна митническа тарифа.

1969 г.
1—2 декември
На срещата на върха в Хага политическите лидери на ЕИО решават да продължат процеса на европейска интеграция и така  откриват пътя към първото разширяване на Общността.

1970 г.
22 април
В Люксембург е подписан договор, който позволява на Европейските общности да се финансират все повече от „собствени средства“ и дава по-големи надзорни правомощия на Европейския парламент.

1972 г.
22 януари
В Брюксел се подписват договорите за присъединяване на Дания, Ирландия, Норвегия и Обединеното кралство към Европейските общности.

1973 г.
1 януари
Дания, Ирландия и Обединеното кралство се присъединяват към Европейските общности, с което броят на държавите-членки става девет. След проведения референдум, в който повечето от гражданите ? гласуват против членството, Норвегия остава извън общностите.

1974 г.
9—10 декември
На срещата на върха в Париж политическите лидери на деветте държави-членки вземат решение да се срещат три пъти в годината като Европейски съвет. Те дават и „зелена светлина“ на преките избори за Европейски парламент и се споразумяват за създаването на Европейски фонд за регионално развитие.

1975 г.
28 януари
В Ломе е подписана конвенция („Ломе I“) между ЕИО и 46 държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ).

22 юли
Подписан е договор, с който се създава Европейска сметна палата и се предоставят по-големи правомощия върху бюджета на Европейския парламент. Договорът влиза в сила на 1 юни 1977 г.

1979 г.
7—10 юни
Провеждат се първите преки избори за 410 места в Европейския парламент.

1981 г.
1 януари
Гърция се присъединява към Европейските общности, с което броят на държавите-членки нараства на десет.

1984 г.
14—17 юни
Провеждат се вторите преки избори за Европейски парламент.

1985 г.
7 януари
Жак Делор става председател на Европейската комисия (1985—1995 г.).

14 юни
Подписано е Шенгенското споразумение, което цели премахването на проверките на граничните пунктове между държавите от Европейските общности.

1986 г.
1 януари
Испания и Португалия се присъединяват към Европейските общности, с което броят на държавите-членки се увеличава на дванадесет.

17 и 28 февруари
Подписан е Единният европейски акт в Люксембург и Хага. Той влиза в сила на 1 юни 1987 г.

1989 г.
15 и 18 юни
Провеждат се трети преки избори за Европейски парламент.

9 ноември
Падането Берлинската стена.

1990 г.

3 октомври
Обединението на Германия.

1991 г.
9—10 декември
Европейският съвет от Маастрихт приема Договора за Европейски съюз. Той поставя основите на общата външна политика и политика на сигурност, по-тясното сътрудничество по въпросите на правосъдието и вътрешните работи и създаването на икономически и паричен съюз, включително и единна валута.

1992 г.
7 февруари
Договорът за Европейския съюз е подписан в Маастрихт. Договорът влиза в сила на 1 ноември 1993 г.

1993 г.
1 януари
Създава се единният пазар.

1994 г.
9 и 12 юни
Провеждат се четвърти преки избори за Европейски парламент.

1995 г.
1 януари
Австрия, Финландия и Швеция се присъединяват към Европейския съюз, с което броят на държавите-членки нараства на петнадесет. Норвегия отново остава извън Съюза след референдум, на който повечето от гражданите ? гласуват против членството.

23 януари
В длъжност встъпва нова Европейска комисия, председателствана от Жак Сантер (1995—1999 г.).

27—28 ноември
Евро-средиземноморската конференция в Барселона полага началото на партньорството между ЕС и държавите от Южното Средиземноморие.

1997 г.
2 октомври
Подписан е Договорът от Амстердам. Той влиза в сила на 1май 1999 г.

1998 г.
30 март
Започва процесът на присъединяване на новите страни кандидатки. Част от него са Кипър, Малта и 10 централно- и източноевропейски държави.

1999 г.
1 януари
Започва третият етап от изграждането на икономическия и паричен съюз: единадесет държави от ЕС приемат еурото, което влиза в обращение на валутните пазари и  замества техните национлни валути при безналичните плащания. От този момент нататък Европейската централна банка (ЕЦБ) поема отговорността за валутната политика на ЕС. Към единадесетте държави с единна валута през 2001 г. се присъединява и Гърция.

10 и 13 юни
Провеждат се пети преки избори за Европейски парламент.

15 септември
В длъжност встъпва нова Европейска комисия  с председател Романо Проди (1999—2004 г.).

15—16 октомври
Европейският съвет от Тампере решава да превърне ЕС в зона на свобода, сигурност и правосъдие.

2000 г.
23—24 март
Европейският съвет от Лисабон изготвя нова стратегия за стимулиране на трудовата заетост в ЕС чрез модернизиране на икономиката и укрепване на социалното единство в една Европа на знанието.

7—8 декември
В Ница Европейският съвет постига споразумение по текста на нов договор, който променя системата на вземане на решения на ЕС така, че Съюзът да е готов за разширяването. Председателите на Европейския парламент, Съвета и Комисията тържествено обявяват Хартата на основните права на Европейския съюз.

2001 г.
26 февруари
Подписване на Договора от Ница. Той влиза в сила на 1 февруари 2003 г.

14—15 декември
Европейският съвет от Лаакен. Приета е декларацията за бъдещето на ЕС. Тя отваря пътя към предстоящото важно реформиране на ЕС и към свикването на Конвент за изготвянето на Европейска конституция.

2002 г.
1 януари
Еуробанкнотите и еуромонетите влизат в обращение в страните от Еурозоната.

13 декември
Европейският съвет от Копенхаген решава десетте страни кандидатки (Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения) да се присъединят към ЕС на 1 май 2004 г.

2003 г.
10 юли
Конвентът за бъдещето на Европа приключва работата си по проекта на Европейска конституция.

4 октомври
Започва междуправителствена конференция за изготвяне на нов договор, който да създаде Европейска конституция.

2004 г.
1 май
Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия и Словения се присъединяват към Европейския съюз.

10 и 13 юни
Провеждат се шести преки избори за Европейски парламент.

29 октомври
Европейската конституция е приета в Рим (като подлежи на ратификация от държавите-членки).

22 ноември
В длъжност встъпва нова Европейска комисия с председател Жозе Мануел Барозу.

2005 г.
29 май и 1 юни
Конституцията е отхвърлена от френските избиратели в проведения референдум, а три дни по-късно и на референдума в Нидерландия.

3 октомври
Започват преговори за присъединяване с Турция и Хърватия.

2007 г.
1 януари
България и Румъния се присъединяват към Европейския съюз.

Словения приема еурото.