Борсови поръчки

Търговията в борсовата зала предполага добро познаване на особеностите на сделките. Не всеки може да участва в нея. Но всеки може да възложи на своята банка или на брокерска фирма да му изпълни поръчка за покупка или продажба на ценни книжа.

Борсовите посредници събират страните, които проявяват интерес към покупка или продажба и установяват цената, по която те са съгласни да сключат сделката. Борсовите сделки се сключват на пода на борсата от няколко вида участници: Посредници:

–   заклети брокери: посредничат при сключването на сделките и съдействат при установяването на единен курс за определен вид ценни книжа;

обикновени брокери: имат право да посредничат при всички сделки на борсата; Търговци:

банки или техни представители на борсата, които могат да сключват сделки както директно помежду си, така и чрез използване на борсови посредници.

Борсовите посредници не могат да контактуват с клиенти, които са частни лица. Те приемат поръчки за покупка или за продажба на ценни книжа от банките (брокерски фирми). По тази причина, за да се предаде за изпълнение, една поръчка преминава през двойно посредничество: В поръчките си клиентите посочват следната информация

АВид и наименование на ценните книжа; АБрой или номинална стойност; АСведения за цената; » когато не е посочена лимитирана цена, поръчката трябва да се изпълни при всички случаи;

» когато цената е лимитирана (максимална за покупка и минимална за продажба), при поръчки за покупка – не може да бъде надвишавана и при поръчки за продажба -не може да се търгува при по-ниско от нейното равнище. А Продължителност на поръчката; А Борса, на която ще бъде изпълнена; А Номер на сметките на клиента.