Белези, присъщи на производствата с две срещупоставени страни

Белези, присъщи на производствата с две срещупоставени страни (освен ГПс такива са НПс, АПс):
– обхващат не само действията на защитния орган, по и действията па две срещупоставени лица – страни, на конто законът обезпечава равни процесуални възможности за участие в производството;
– според диспозитивното начало защитата зависи от волята на заинте­ресованото лице; но неговото бездействие в определени случаи води до неблагоприятни за него последици (напр. когато върху него пада тежестта на доказване, а той бездейства, съдът ще приеме на недоказани дадени
факти, което няма да е в негов интерес). Има и срокове, които стимулират към действие, за да се движи производството. Съдът може и служебно да го движи.