Белези на административната принуда

Белези на административната принуда:
1. тя е външно психическо или физическо въздействие върху съзнанието и поведението на адресатите на АПН;
2. тя е правна принуда – уредена е от ПН;
3. тя е вид държавна принуда – осъществяа се от държавни органи или органи, приравнени на тях;
4. тя е административна, защото по правило се прилага от АО или органи, приравнени на тях, а по своята същност се явява форма на изпълнително-разпоредителна дейност;
5. осъществява се във връзка с развитие на извънслужебни отношения – органите, които прилагат административна принуда непосредствено, без да е необходимо да получават предварително разрешение от орган, извън администрацията;
6. редът за осъществяване на административна принуда е съставна част на административното право.
Принудата е въздействие върху личността с цел нейното поведение да протича в съответствие с чужда воля. Принудата е противоположност на свободата.