Арбитражен съд

Между стрините и арбитрите  има особено гражданско (а  не публичноправно) правоотношение. Страните дължат на арбитъра възнаграждение
Образуване  на арбитражен съд –  уредбата е диспозитивна. Процедурата по чл. 12 ЗМТА важи, ако страните ме са уговорили друга.
Когато Л съд е едноличен, страните по взаимно съгласие избират арбитър. Ако не могат да постигнат съгласие, той се назначава от назначаващия орган. Тона е председателят на  ПТНII при търговски спорове и Софийският градски сьд при нетърговски спорове.
Когато Асъд е колегиален, всяка страна посочва по един арбитър, след което посочените избират третия, които е председател па АС. Ако някой не посочи или двамата не изберат трети, това прави назначаващият орган.
Арбитърът трябва да бъде независим и безпристрастен. Иначе -отвод н заместване.