Акцията – същност и особености .

Безспорно е, че между ценните книжа на първо място стои акцията /share, stock; Aktie, action). Главно чрез акции се набират огромните капитали на акционерните дружества, които са двигатели на съвременната икономика. Същевременно акцията е средство за спестяване за стотици милиони хора навсякъде по света. В повечето  развити страни покупката на акции е предпочитано средство за спестяване пред влоговете в банка. Чрез акцията парите отиват направо от спестителя в предприятията. Без да минават през банка. Вложените  пари в банка също се насочват към предприятията под формата на кредити, но част от парите остават в банката, която плаща по-малка лихва на влоговете, а събира по- голяма от кредитите. Поради това, общо взето,лихвите по банковите влогове са по- ниски от дивидентите, получавани чрез акциите.

В  чл.175, ал.1 от Търговския закон акцията е определена като ценна книга, която удостоверява, че притежателят й участва с посочената от нея номинална стойност в капитала на акционерното дружество.

Капиталът с който се създава едно такова дружество е разделен на определен брой акции /дялове/ с точно определена номинална стойност /англ. par value/.

Качеството на ценна книга означава , че акцията като писмен документ материализира определени права. За упражняването им е необходимо да се притежава самият документ, съответно той да бъде представен, когато се търси реализация на тези права.

В акцията е въплътено волеизявлението на акционерното дружество, че е приело нейния носител за член на дружеството. Тя представлява основание за възникване на членственото правоотношение между притежателя й и съответното акционерно дружество.

Акцията материализира една част от  дружествения капитал, разделен на еднакви части. Стойността, която е посочена в акцията, представлява нейната номинална стойност. Минималната номинална стойност на една акция е един  лев. По- голяма стойност на акцията трябва да бъде определена в цели  левове (чл. 162 от ТЗ).

Недопустимо е акционерното дружество да издава акции с различна номинална стойност. Акциите могат да се издават в копюри от по 1, 5, 10 и кратни на десет акции

Наред с номиналната акциите имат  емисионна стойност. Емисионна е стойността , по която акциите се поемат от учредителите, съответно от  лицата, които записват акции при набиране на капитала. Недопустимо е емисионната стойност да бъде по- малка от номиналната. Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася към фонд “Резервен” на дружеството.

От номиналната и от емисионната стойност се различава пазарната стойност на акцията. Характерно за нея е, че се променя главно съобразно със състоянието и промените в дружественото имущество, с размера на изплащаните дивиденти.

В закона е определено съдържанието на акцията. Тя трябва да съдържа: а) означението “акция” за единична и съответния брой “акции” за копюра от повече акции

б)вида на акциите;

в)номер на копюрата и поредни номера на акциите включени в нея;

г)фирмата и седалището на акционерното дружество;

д)размера на капитала;

е)общия брой на акциите, единичната им номинална стойност и копюрния строеж;

ж)купоните и техния падеж;

з)подписите на две лица, които могат да задължават дружеството, и датата на емисията.

За валиден подпис върху акцията се смята не само саморъчният, но и отпечатаният подпис. Върху лицевата страна на поименна акция се вписва името на първият собственик (чл. 183 от ТЗ).

Един от задължителните елементи от съдържанието на акцията са купоните и техният падеж. Във всеки купон се съдържа означението “купон”, фирмата на акционерното дружество, номерът на купона, на акцията и на копюрата, както и годината за която трябва да се платят дивиденти по него. В закона се изисква акциите да се издават с купони за дивидент за 20 години. Разпоредбата е диспозитивна – тя се прилага ако друго не е предвидено в устава. Недопустимо е купоните да се прехвърлят отделно от акциите.

Акцията дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент, и право на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната й стойност. В устава може да бъде предвидена възможност на дружеството да издава акции с особени права. Акциите с еднакви права образуват отделен клас. Недопустимо е да се ограничават правата на отделни акционери от  един клас (чл. 181 от ТЗ).

Прогласена е неделимост на акцията. Ако акцията принадлежи на няколко лица, те упражняват правата по нея заедно, като определят пълномощник.