Акции на растежа (growth stocks)

Такива са акциите на фирми, чиито продажби, приходи и притежаван дял от пазара се разширяват с по-бързи темпове от останалите компании в сродния бизнес. Те залагат изключително на изследователската дейност, разработването и внедряването на нови продукти, което налага реинвестиране на голяма част от получената печалба. Това е и причината, поради която изплащат незначителни дивиденти, а в определени моменти дори не начисляват такива. Корпорациите от групата на растежа залагат на агресивния ръст и бързото разширяване и укрепване на бизнеса. Обикновено усилията им са насочени към завладяване на част от пазара. С продукция на високотехнологично ниво. Книжата на фирмите от тази група се характеризират с по-високо съотношение на пазарната им цена към прихода от акция (price-earnings ratio) в сравнение с другите компании. Независимо от това акциите на растежа представляват рискована инвестиция, тъй като курса им може бързо да се покачи, но и бързо да спадне, което е характерно за компаниите с агресивна политика на развитие. В тях инвестират тези, които залагат на бързото покачване стойността на акциите, а не на доход от дивиденти. Те са готови да поемат риска и от настъпване на финансово неблагополучие, водещо до спадане цените на притежаваните от тях акции.