Актуализация на оценката на риска

Оценката на риска е постоянен във времето процес. Тя трябва да се преразглежда при:
промени в условията на труд по работните места и длъжностните характеристики;
промени в технологията и технологичното оборудване;
промени в организацията на труда;
промени в  нормативната база;
злополука, водеща до трайна нетрудоспособност или смърт;
нови данни от измервания.
Логическите етапи на последователност в процеса на оценка на риска се базират на целта да се подпомогне работодателят при изготвяне на адекватна програма и предприемане на конкретни действия за овладяване професионалните рискове на работното място, а в случай на остатъчен риск – за предприемане на необходимите мерки за защита на работещите. Управлението на риска не може да се отъждестви с управлението на БЗР. Управлението на риска е процес, който включва дейностите свързани с оценяването на риска, определянето на необходимите и достатъчни мерки за неговото отстраняване или минимизиране, техните приоритети, проследяването на ефекта от тяхното внедряване. Това е важна част от дейността по осигуряване на БЗР, осъществявана от СУБЗР.