Активна и пасивна способност при завещанието

Завещателна дееспособност – тъй като завещанието е акт установяващ или прекратяващ гражданско правоотношение необходимо завещателя да е дееспособен. Всяко лице навършило 18г. и което не е поставено под пълно запрещение поради слабоумие и е способно да действа разумно, може да се разпорежда с имуществото си за след своята смърт чрез завещание.
Покрива се с общата гражданска дееспособност. Завещателят трябва да изрази волята си свободно и без чуждо влияние. Ето защо завещанието не може да се извършва от другиго или с чуждо сътрудничество.
Недееспособността при запрещението започва от деня на поставяне под запрещение до момента на вдигането му. При съставяне на завещание законът изисква завещателят да осъзнава своите действия и да разбира смисъла и действието им.
Завещателната дееспособност е необходима в момента на завещанието. Ако такава липсва в този момент завещанието е унищожаемо. Ако завещателят по-късно придобие завещателна дееспособност завещанието не става действително. Ако тази дееспособност се изгуби след извършване на завещанието, то не се влияе от това. Физическите недъзи не пречат на едно лице да е завещателно дееспособно. За лицата от 14-18 г. възраст има възможност да разполагат с имущество което са придобили с труда си без разрешение на родителите – няма пречка за извършване на завещание. /ЗЛС/.
Способност за наследяване по завещание:
Всички лица физически и юридически лица заченати при откриване на наследството и са родени способни да живеят. Неспособните да наследяват по закон се неспособни да наследяват и по завещание. Завещателят може да завещае на лица. които са извън кръга на наследниците по закон Лицата да се призовани при откриване на наследството.
ФЛ   – по закон и завещание
ЮЛ  – по завещание
Държавата – по закон и по завещание /само ако няма др., наследници/.