Ямбол е сред първите общини, които целенасочено работят за въвеждане на електронно управление

Ямбол е сред първите общини в България, които целенасочено и последователно работят за въвеждане на електронно управление в местната администрация. Това съобщиха от пресцентъра на община Бургас. Доказателство за това е реализацията на Проект „Община Ямбол – Усъвършенстване на административното обслужване”, който бе защитен от общината и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № А 09-31- 30 С/12.06.2009 г. Проектът е насочен към усъвършенстване на практиките по управление и организация на административното обслужване в общинската администрация на базата на съвременните информационни и комуникационни технологии, както и към осигуряване на по-добра информираност на гражданите и бизнеса относно предоставените услуги. Общата стойност на проекта е 534 338 лв., а продължителността – 18 месеца, като изпълнението му трябва да приключи в края на 2010 година. Качественото административно обслужване зависи от създаването на добра организация на работните процеси, добра информираност на обществото за предоставяните услуги и установяването на високи критерии за качество на административното обслужване. По-доброто обслужване на гражданите и бизнеса изисква както налагане и развитие на модела за обслужване на “едно гише”, така и интегриране на административните услуги и развитие на формите на тяхното предоставяне, включително предоставяне на възможност за заявяване, заплащане и получаване на услугите по електронен път. Предоставянето на интегрирани услуги води до повишаване на удовлетвореността на потребителите, тъй като така се постига по-голяма прозрачност, пестят се време и средства и се облекчава административният процес. За да бъде ефективно електронното управление обаче е необходимо при въвеждането му да бъде взета предвид нормативната рамка, уреждаща тези отношения. В тази връзка на 15 и 16 януари в гр. Трявна се състоя обучение на ръководния състав на общинска администрация, което е част от дейностите по проекта. То бе насочено към основните моменти в нормативната уредба на електронното управление и в него участваха общо 20 души. Лектор бе д-р Георги Димитров – председател на Центъра по право на информационните и комуникационните технологии (ЦПИКТ), водещ експерт и ръководител в множество работни групи, създали съвременната нормативна уредба на информационните и комуникационните технологии в България. Той даде висока оценка на направеното от община Ямбол в областта на електронното управление и потвърди, че с реализацията на проекта за усъвършенстване на административното обслужване тя ще бъде сред водещите администрации по отношение внедряването на съвременните информационни технологии в нейната дейност. Д-р Георги Димитров представи правните проблеми при прилагането на законодателството в областта на електронното правителство, като бе акцентирано върху най-съществените моменти в Закона за електронно управление, Наредба за електронните административни услуги, Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите и други нормативни актове./агенция Фокус/