Юридически лица.Понятие

Правната уредба на ЮЛ у нас се състои от малко по – общи правни норми и множество специални, които се отнасят за различни видове ЮЛ и са разпръснати в различни нормативни актове. ЗЛС съдържа три общи разпоредби – чл.131- 133, както и общи норми за корпоративно устроените ЮЛ с нестопанска цел – сдруженията и фондациите – чл.134 до 154 от ЗЛС. Правният режим на ЮЛ на ТПр – търговските дружества се урежда от ТЗ. Кооперациите от ЗК. Банките са подчинени на режима за ЗБ.
В нашето законодателство няма определение на легалното понятие ЮЛ. То се изяснява от праванат теория. Основно значение има разпоредбата на чл.131 от ЗЛС, според която ЮЛ са носители на права и задължения, които те придобиват, чруз своите органи.
ЮЛ е социално образувание, което не е естествен организъм, а се създава от човешки същества въз основа на закона на обективното право. То се намира в завсимост от правните норми, както с оглед на възникването си така и направното си положение през цялото време на своето съществуване. ЮЛ е правомерно правно явление, защото може да възникне и съществува само доколкото са спазени изискванията, които законът поставя.
ЮЛ възниква за да бъде носител на права и задължения, за да бъде страна по правоотношение. Това означава, че то е обособен правен субект, различен от ФЛ-а, които го създават, от лицата които са вкл. в него, като негови членове и въобще от вс. останали правни субекти. Това дава възможност м/у ЮЛ  и останалите правни субекти да възникват различни правоотношения.  По необходимост дейността на ЮЛ в областта на частното право е свързана и с изпълнение на административни и финансови задължения с участие в процесуални правоотношения по защита на субективни права, с участие в трудови и др. правоотношения, поради което с основание в литературата е общо прието, че са полисубектни, могат да бъдат страни по различни, по отраслова принадлежност правоотношения.
ЮЛ като изкуствено създадено социално образувание има определено организационно устройство. Като органи на ЮЛ могат да действат само отделни ФЛ или групи от такива лица. Чрез организационото устройство се формират такива лица или състави от лица. С тях се свързват определени правомощия, а когато ЮЛ има два или повече органи те се поставят в определени взаимоотношения по между си. Обособяването на органи в ЮЛ с основание се сочи, като негов характерен белег.
ЮЛ има свое имуществото, което е съставено от права, задължения и фактически състояния с икономическа стойност. То е отделено имуществено от субектите, които го създават или са включени в него, като негови челнове, както и от всички останали правни субекти. ЮЛ отговаря само за изпълнение на правните си задължения и за неблагоприятните последици от неизпълнението им. ЮЛ като правен субект притежава като свои родови характерни белези освен имуществената и отговорностна обособеност от всички останали правни субекти.
ЮЛ се отличава от държавата като особен правен субект в гр. право по това, че то не е носител на властнически правомощия. Неговата социална функция, като правно явление се проявява главно в областта на частното право.
От изложеното по – горе се вижда, че ЮЛ съдържа родовите белези за понятието субект на правото и същевремено вкл. и видови белези, чрез които се отличава от другите видове правни субекти. Белезите които характеризират ЮЛ като вид правен субект са: създаването му като изкуствено социално образувание по ред определен от закона, наличието на органи съставени от ФЛ, чрез които то извършва правни действия и липсата на властнически правомощия.
Съшността на ЮЛ като правно явление се разкрива и чрез неговото материално и персонално съдържание. Материалното съдържане, това е имуществото на ЮЛ, което първоначално се предоставя от лицата които го създават, а след това търпи промени в зависимост от дейността му. Личното персонално съдържание на ЮЛ са правните субекти, които се вкл. в органите му и то също може да бъде подложено на непрекъснати промени, но те не водят до изменение на идентичността на ЮЛ като правен субект. Всяко ЮЛ има ивдивидуални белези. Те са наименование, седалище, предмет надейност, и цел за ЮЛ с идеална цел.