Юридически лица.Видове

Класификации на ЮЛ се изграждат въз основа на различни разграничителни критерии.
2.1 В зависимост от това как се създават и дали осъществяват държавни функции или такива на местно самоуправление или не ЮЛ биват такива на публичното право и на частното право. ЮЛ  на публичното право се създават въз основа на властнически актове и развиват дейност, чрез която се обслужват общонационални или интереси на общности обитаващи територията на отделни общини. Те осъществяват държавни функциив областта на управлението или месното самоуправление, съдебната власт, здравеопазването, образованието и т.н. Към тази категория спадат и държавните учреждения, БНБ и общините, които имат двоинствено правно положение, тъй като са подчинени на публичното право във връзка с осъществяването на държавните функции, а като носители на субективни права и правни задължения те имат и частно правен режим. ЮЛ на частнотото право се създават по инициатива на субекти на частното право. Те възникват за да развиват дейности или в интерес на своите членове пряко, или в интерес на по – широки общности от хора, без това да им е възложена като задължение от държавата или от публични институции. Такива ЮЛ са синдикалните организации, политическите партии, кооперациите, търговските дружества и др.
2.2 В зависимост от дейността, която осъществяват и отрасловата принадлежност на правните им уредби ЮЛ на частното право биват ЮЛ на търговското право и такива на гражданското право. ЮЛ на ТПр имат за основен предемет  някоя от дейностите изброени в чл;1 ал.1 от ТЗ / Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните сделки: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство;покупка на ценни книги с цел да ги продаде; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; застрахователни сделки; банкови и валутни сделки; менителници, записи на заповед и чекове; складови сделки;лицензионни сделки;стоков контрол;сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг./. ЮЛ на ГПр са с нестопански цели. Те могат да развиват синдикална, политическа, научна, спортна, религиозна, културно просветна и др. основна дейност.
2.3 В зависимост от това дали имат членствен състав или не ЮЛ биват корпорации и учреждения. Корпорациите имат членове само ФЛ или както ФЛ така и ЮЛ, с които те се намират в членствени правоотношения. Такива са търговските дружества, кооперациите и сдруженията с нестопанска цел. Учрежденията нямат членове и не се намират в членствени правоотношения с други правни субекти. Корпорациите възникват по нормативно контролната и разрешителната система, докато учрежденията по разпоредителната система. Формирането на имуществото при корпорациите става, чрез имуществени вноски на учредителите, а при учрежденията имуществените средства се предоставят от друг правен субект, този който създава ЮЛ. Формирането на органите и управленито при корпорациите се основава на принципа на вътрешно корпоративната демокрация, а при учрежденията на принципа на единоначалието.
2.4.В зависимост от вида на правото на собственост в/у вещите които притежават ЮЛ биват държавни, общински и частни.
2.5. ЮЛ биват първични и производни. Първичните се образуват направо от държавата или от гражданите. Производните се образуват от др. ЮЛ. Производните ЮЛ може да са подчинени на специални правни норми в сравнение с първичните.