Юрген Бишоф: Българската Гранична полиция е модерна

границаМинистър Цветан Цветанов връчи почетен медал “За доблест и заслуги” I степен на ръководителя на туининг проектите на германската полиция и българската партньорска дирекция, реализирани в продължение на 10 години

Приключи осмият пореден проект между Главна дирекция “Гранична полиция” и Федералната полиция на Германия «Подобряване капацитета на българската гранична полиция за пълно прилагане на Шенгенското законодателство». С него се отбелязва финалът на едно десетгодишно успешно сътрудничество по предприсъединителната Програма ФАР между двете служби. Съвместната дейност стартира през 1999 г. в рамките на първите проекти по Програма ФАР. Те се реализираха на базата на добре балансирана стратегия за институционално изграждане на Гранична полиция и инвестиции. В рамките на последователните осем партньорски проекти с Федералната полиция на Германия българската гранична полиция проведе цялостна реформа,  довела до превръщането й в модерна гранично-полицейска структура, отговаряща на стандартите на ЕС.
Това е най-високата награда на МВР, доказателство за доброто сътрудничество на министерството и Федералното министерство на вътрешните работи на Германия, заяви министър Цветанов при връчването на отличието. Благодарим Ви за всичко, което направихте за нашата гранична полиция. Германия е важен стратегически партньор на България, ние разчитаме на вашата помощ за покриване на изискванията по инструмента Шенген, допълни министърът.
Приемайки медала, Юрген Бишоф изрази задоволство от постигнатото съвместно през тези 10 години. Гранична полиция може да бъде горда с постигнатите организационни промени, горди сме и ние, че помогнахме. България няма никакви проблеми с присъединяването си към Шенген по отношение на българската гранична полиция. Тя е модерна и професионална, със съвременно мислене и най-нова техника, допълни Юрген Бишоф.
Един от най-значимите резултати от 10-годишното сътрудничество е Стратегията за интегрирано гранично управление на Република България. Беше въведен принципът “една граница – една структура за охрана” и изградена тристепенна структура за управление на Гранична полиция.
В резултат на дейностите по съвместните партньорски проекти беше разработена правната рамка на граничното управление в съответствие с правото на Европейския съюз. Разработени бяха проекти на споразумения за гранично-полицейско сътрудничество, които представляват правната база за прилагане на съвременни форми на полицейско взаимодействие. Изключително голяма беше подкрепата на немската страна за изграждането на българо-румънското контактно бюро в Гюргево, както и за иницииращите стъпки за изграждане на контактно бюро на българо-гръцката граница.
Основен акцент в дългогодишното сътрудничество беше специалната подготовка на граничните служители. Конкретен резултат е създаденият модерен център за обучение и квалификация на гранични полицаи в Пазарджик.
Съвместно с немските партньори беше проведено обучение на българските гранични полицаи за повишаване на квалификацията им в областта на Шенгенското законодателство и най-добрите европейски практики.
Резултат от съвместните туининг проекти са двустранните работни партньорства между регионални структури на ГДГП и Федералната полиция, които се осъществяват от 2003 г. до момента. Тези партньорства имат практическа насоченост и акцентират на взаимодействието и създаването на непосредствени контакти между службите на работно ниво. Финансирането се осъществява изцяло от Федералното министерство на вътрешните работи на Германия.
В момента България разполага с модерна професионална гранично-полицейска служба по европейски модел, прилагаща най-добрите практики в областта на граничното управление, използваща модерно техническо оборудване, която има своето признато място в семейството на европейските гранични служби.
Успешното реализиране на всичките проекти за партньорство с Федералната полиция на Германия е израз на европейското разбиране за споделената отговорност и на реалната подкрепа на Европейския съюз, за да може България да поеме ангажиментите си в рамките на единното европейско пространство на правосъдие, свобода и сигурност.

Туининг проектите по програма ФАР, реализирани между Главна дирекция “Гранична полиция” и Федералната полиция на Германия:

• Туининг проект BG /99/IB/JH/01 “Институционално укрепване на българската гранична полиция”
• Туининг проект BG/99/IB/JH/02 “Създаването на функциониращ модерен Център за обучение и квалификация за българската гранична полиция”
• Туининг проект BG/2002/IB-JH-06 “По-нататъшно укрепване на управлението и контрола на бъдещите външни граници на ЕС (синя граница)”
• Туининг проект BG/2004/IB/JH/10 “Изготвяне и прилагане на нова нормативна уредба в съответствие с Шенгенското право, допълване на нормативната уредба в областта на интегрирания граничен контрол и методическа и техническа помощ за изграждане на регионалeн център за практическо обучение и квалификация на “синя” граница”
• Туининг проект BG 2005/IB/JH/03 “Развитие на интегрираното гранично управление и въвеждане на компенсиращи мерки на вътрешните граници на ЕС”
• Туининг проект BG/2005/IB/JH/07/UE/TWL “Въвеждане на най-добрите практики на ЕС за сигурност на пристанищата и опазване на обществения ред”
• Туининг проект BG/2005/IB/JH/10UE/TWL “По-нататъшно укрепване на изискванията на ЕС в областта на летищната сигурност”
• Туининг проект BG 2006/IB/JH-01 ”Подобряване на капацитета на българската гранична полиция за пълно прилагане на Шенгенското законодателство”