Ще бъде изготвен нов идеен проект за къщата – музей на „П. К. Яворов“

Във връзка с обществения интерес към съдбата на къщата – музей на „П. К. Яворов” на ул. „Г. С. Раковски” № 136 – архитектурно-строителна и историческа културна ценност с категория „национално значение”, пресцентърът на Министерството на културата съобщава, че:

В края на м. март 2010 г. беше проведена втора среща между Министерството на културата и представителите на собствениците. Постигнато е съгласие, че съгласуваният от Национален институт за паметниците на културата – НИПК /сега – Национален институт за недвижимото културно наследство/ технически проект за реконструкция и ремонт на сградата с промяна на предназначението на сутерен и партерен етаж в „Пианобар” няма да се реализира. Ще бъде изготвен нов идеен проект за обществен център, приемна и библиотека, със запазване на музейната функция. Музейната експозиция ще бъде достъпна за цялото гражданство.