Членство. Възникване и прекратяване

Възникване – членство в ООД от деня на вписването му в търговския регистър възниква за лицата, които са подписали дружествения договор. Те стават от този ден съдружници в дружеството. Общото събрание приема нов съдружник по негова молба. Изисква се съдружникът в нея да заяви, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемането на нов съдружник се взема с единодушие на всички съдружници. Това решение подлежи на вписване в търговския регистър /чл. 122 и чл. 137, ал. 3/.
Прекратяване – в закона е уредено прекратяването на участието на съдружника в ООД. Основанията за прекратяването са следните: а/ писмено предизвестие от съдружника, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването; б/ изключване на съдружника; в/ смърт или поставяне на съдружник-ЮЛ с ликвидация; д/ обявяване в несъстоятелност. Уреждането на имуществените последици се извършва въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването /чл. 125/. Решение за изключването на съдружник се взема от общото събрание. Изисква се единодушие на всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува /чл. 137, ал. 3/.