Членствено правоотношение

Членствено правоотношение – между К и нейния член се поражда членствено правоотношение, което носи наименованието членство. В него влизат всички права и задължения, които страните имат въз основа на закона и на устава на К. Членственото правоотношение възниква от деня на приемането на едно лице за член на К. К е открита за членуване за ФЛ, които са навършили 16 г., не са поставени под пълно запрещение и са съгласни с устава и /чл. 7, ал. 1 ЗК/. Не се изисква българско гражданство. Достатъчно е чуждестранното лице да има разрешение за постоянно пребиваване в РБ. Приемането на нов член на К се извършва по писмена молба на лицето с решение на УС. Изисква се молбата да бъде разгледана на първото заседание на УС след постъпване и. Допустимо е по изключение тя да бъде разгледана на второто му заседание, ако първото се е състояло, преди да се изтекли 14 дни от постъпването и. Решението на УС подлежи на утвърждаване от ОС. Ако решението не утвърдено, членството се прекратява от деня на решението на ОС. Пред ОС може да се предяви искане за отмяна на отказа на УС за приемане на нов член. Срокът е 14 дневен. Той тече от деня на получаване на писменото уведомление. Когато отказът бъде отменен, кандидатът се смята за приет от деня на решението на ОС. Приетите членове подлежат на вписване в книгата на кооператорите. Ако е пропуснат 14 дневния срок или отказът е потвърден от ОС, нова молба за членуване може да се подаде най-рано след една година /чл. 8 ЗК/. Допустимо е едно лице да членува в повече от една К.