Чаят и световната история

От най-старите китайски писмени документи ста­ва ясно, че в Китай чаят е бил използван като лечеб­но средство още през 2700 година пр. н. е. Будистките монаси култивират чайното растение в манас­тирските градини и разпространяват чайната култу­ра в Китай, Тибет, Индия и Япония. По време на ранната династия Хан (202 г. пр. н.е. — 1 г. от. н.е.) чайните растения вече се отглеждат в Сечуан и из­вън манастирите. Едва през шести век обаче чаят става истинска народна напитка, достъпна за всички слоеве от населението в Китай и Тибет. Чаят е не само важна съставна част на будистките дзенцеремонии, но и е високоценен като лекарство. През 12 век от Китай в Япония са пренесени големи коли­чества чайни растения, които се развиват толкова добре, че ботаниците отделят особен вид Camelia japonica. И днес в Япония се произвежда изключи­телно зелен чай.

През 14 век по Пътя на коприната в Европа прис­тигат първите вести за екзотичната напитка. Порту­галците, които притежават най-добрите кораби и са способни търговци, доставят първите товари чай в Лисабон. С холандски кораби чаят отива във Фран­ция и Холандия.

През 1618 година китайският посланик в Москва подарява на руския цар Алексей няколко сандъчета с чай. Дворът харесва непознатото питие и с това се слага началото на оживена търговия между Русия и Китай. Историческите документи свидетелстват за 200-300 камили, които през летните месеци постоян­но били на път като чайни кервани между Китай и Москва. Руският народ оценява високо чая като топ­ла, освежаваща напитка през студената зима. Самоварът, създаден по тибетски образец, скоро става част от всяко руско домакинство.

През 1650 година известният губернатор на Нова Холандия в Америка, Питър Стювезант, изпраща чай на холандските заселници в Ню Амстердам, който по-късно получава името Ню Йорк. Макар че е обло­жен с високи данъци, чаят се разпространява бързо и в другите колонии.

Първите пратки с чай пристигат в Англия едва през 1652-1654 година. Чаят е рядкост, екзотична стока, достъпна само за благородниците и богатите търговци. Когато Англия се намесва в търговията с чай, напитката става любима и на средните класи и страната преживява истински „чаен бум“. Към среда­та на 19 век англичаните започват да садят чай в ко­лониите си Индия и Цейлон (Шри Ланка). Преди то­ва най-големите износители на чай са Китай и Япо­ния, които търгуват със зелен чай, т. е. с изсушените, но неферментирали листа на чайното растение. Чер­ният чай с „новите“ си аромати се налага едва в нача­лото на 20 век. В английските чайни плантации про­изводството на черен чай все повече се усъвършенст­ва. Тази нова английска чайна култура се разпростра­нява бързо в Европа.