Цена на финансовият капитал

Това е процент на възвращаемост от инвестиционните дружествата проекти в процеса на подържане на пазарна цена на акциите. За да е ползотворен анализа на капиталовата структура трябва да се насочим към средна претеглена цена на капитала като се вземат в предвид:
– Състав на капитала – той се определя от три елемента:
1 – Цена на фирменият дълг след данъка
2 – Цена на капитала мобилизирана чрез привилегировани акции
3 – Цена на  капитала мобилизирана чрез обикновени акции
Съществуват три метода за определяне цена на акционерния капитал:
1 – Модел за оценка на капиталови активи
2 – Метод дохода от облигации плюс рискова премия
3 – Метод на дисконтирания паричен поток
Цена на допълнителния капитал – определя се от цените на ново емитираните обикновени акции. Към цената на вътрешния капитала се прибавя цената на капитала предоставен от новите акции. Така, че цената на мобилизирания чрез нови обикновени акции капитал е по-висока от цената на осн. акционерен капитал поради разходите за емитиране които се включват в цената на нови обикновени акции.
Определянето на средната претеглена цена на капитала е ключът към управлението на финансовите активи. Тя е средна претеглена величина на различните цени на съставките на капитала.
Lu = Vid . Ld(1 – t ) + Vip. Lpr + Vir . Lr
Маржинална цена – тя се получава чрез прибавяне към средно претеглената цена, цената на новото финансиране т.е. средна претеглена цена увеличена с цената на всеки лев представлява  новото увеличение на капитала.
Изграждане на капиталова структура
Тя е съвкупност от отделните елементи на дългосрочните капитали пропорциите на  дългосрочните задължения на привилегировани и обикновени акции включени в капиталовата структура влияят върху общата цена на фирмения капитал и въздействат върху решенията за неговото инвестиране. И изучаването на капиталовата структура е немислимо без анализ и оценка на бизнес риска. анализа за риска се базира на концепциите за цената на капитала. Бизнес рискът е несигурността на очаквания от фирмата бъдещ чист доход, колкото по-високо е търсенето и колкото по-високо е нивото на стоковата пазарна конкуренция толкова по-голям е бизнес рискът. Ако входящите пазари са нестабилни нараства опасността от бизнес риск. Оперативният размер на печалбата посочва величината на неблагоприятните промени на всички продажби. Колкото по – голям е оперативният размер на печалбата толкова е по-малък бизнес рискът.