Храненето с готвена храна води до унищожение

Много видове огромни животни са населявали някога Земята и са изчезнали вследствие неблагоприятни условия. Днес човек сам създава неблагоприятните условия, които един ден ще го заличат от лицето на Земята. Успоредно с процеса на изграждане на хранителните материали се наблюдава и увеличаване броя и честотата на болестите. След няколко поколе­ния хората ще умират от сърдечно-съдови болести и рак, преди да достигнат пубертетната възраст и преди да са имали възможност да развият своите творчески способности. Въз основа на тревожната бързина, с която тези болести се увеличават през последните няколко десетилетия, лесно е да се предвиди, че ако човекът дава простор на своята глупост, този съдбоносен ден може би няма да бъде така далече.

Ученият, който сочи ползата от яденето на готвена храна и от лекарствената терапия, е като търговец, който, бидейки на границата на банкрута, щастливо брои своите стотинки, а затваря очи за милионите загуби, които са пред лицето му. Крайният резултат на всеки бизнес се преценява от баланса, извършен накрая. Нека видим какви облаги и преимущества е придобил за себе си цивилизованият човек чрез откриването на готвенето и медицината, в сравнение с облагите, на които се радват милиардите различни животни. Нищо друго освен факта, че макар и най-съвършено същество на Земята, той е изложен на различни болести много повече, отколкото което и да било друго Божие създание. След откриването на витамините човек би трябвало да има проницателността да схване веднага, че посредством варенето той разрушава в естествените хранителни материали точно онези съставни елементи, чието отсъствие ускорява неговия край. Той би трябвало веднъж завинаги да сложи край на това прахосни­чество и да запази имунитета на естествените хранителни материали. Но чарът на готвената храна е толкова голям, че осуетява всеки опит за промяна. Навикът побеждава науката и я хваща в ноктите си. Междувременно, като се придържат все още здраво към готвената храна, хората се опитват да проникнат в тайната на хранителните материали и призна­ват, че жизненоважните съставни елементи се разрушават при готвенето и преработката на храната. Тогава те правят безнадеждни усилия да ги заместят със симптоматични ве­щества. Не е ли глупост човек да изгаря и разрушава със собствените си ръце съществените съставки на храна­та, да се разболява, да стои на ръба на гроба и тогава да прави отчаяни усилия да се спаси чрез измамни средст­ва? Ние трябва да запомним факта, че тези съставни елемен­ти не се ограничават с 40-50 витамини, признати от учените-биолози. Те са толкова много, че ще бъде невъзможно да се състави точна картина на техните качествени и количестве­ни особености дори през хилядите години, които предстоят да дойдат. Нека предположим за момент, че учените един ден успеят да опознаят всички техни разновидности. Тогава, за да се заместят с изкуствени средства съставните елементи, изхвърлени само от житото, ще са необходими хиляди лекар­ства и препарати за всеки индивид, да не говорим за включе­ните допълнителни разходи.

Изследванията, извършени върху различни плодове, зе­ленчуци и зърна от самите привърженици на готвена храна — биолозите — показват, че естествените хранителни мате­риали притежават способността да лекуват почти всяка бо­лест. Но хората не желаят да повярват, че човешкият организъм ще се освободи от болестите, ако се храни из­ключително с естествени продукти от самото детство до края на живота си. Още от самото начало мисълта за въздържание от готвена храна ги лишава от способността да мислят ясно и науката отстъпва пред навика.