„Хоризонтална“ индустриална политика

Тя е свързана с развитието на междуиндустриалното коопериране и предвижда прилагането на следните мерки:

-стимулиране на контактите между индустриите за изслед­вания, насочени към  повишаване на   конкурентоспособностга;

-стимулиране на трансфера на фундаментални знания към индустриална приложимост;

-насърчаване търсенето на технологични продукти и раз­работването на съответни технологични стандарти, мо­дерни комуникации и технологична ориентация;

-подобряване на технологичната основа чрез специфични знания в специализираните висши училища.

Поради това, че МСП са част от общата стратегия за засилване на позициите на европейската индустрия на световните пазари, те заемат и значително място в стратегията за технологично обновле­ние. В този контекст се подпомагат процесите на лицензирането на продукти, особено на големите компании в областта на високите технологии, с цел улесняване на тяхното усвояване от МСП. Във връзка с това се поощрява и създаването на бази данни и каталози на организации, подкрепящи приобщаването на МСП в общата сгратегия, проектите и програмите за стимулиране, насърчаване на участието в търговски и индустриални изложения, при особеното внимание към технологичното развитие главно по линия на висо­котехнологичните програми на ЕС.

Важното място на МСП се подчертава от разработената и приета на европейския сьвет във Фера (19/20 юни 2000 г.) евро­пейска харта за малките предприятия, която е в основата на рам­ката за действие на база Многогодишната програма за предприя­тията и предприемачеството 2001-2005г. За нейното приложение беше разработена и Инициативата ВЕSТ. Тя цели подобряването на бизнес-средата и улесняване иновациите и адаптирането към структурните промени чрез разработването и прилагането на мерки на равнище ЕС в приоритетни области и в контекста на други програми за изследва­ния и развитие, особено за МСП. В същото време се определят и областите, в които страните-членки трябва да осъществяват мерки за стимулиране на конкурентоспособността и предприемачеството.