Хомеопатия жизнена сила и добър тонус

жизнена сила, хомеопатияАлберт Айнщайн

Прозрял факта, че материята е проникната от енергия, която може да бъде освободена и насочена към лечението на заболяванията, Ханеман формулира правилна концепция за природата на болестите. Той е от учените, чиито изводи се основават единствено на експериментално изведени и прецизно анализирани факти. Той никога не би приел кон­цепция, несъвместима с опитните данни и наблюдения.

Хансман е поразен от два факта. Първо – медикаментите, които са многократно разредени, могат да лекуват само ако са хомеопатично потенцирани, т.е. енергизирани чрез сукусио; и второ – веднъж, след ка­то са потенцирани но този начин, те вече не съдържат каквито и да е доловими материални следи от своя първоначален състав. Следова­телно характеристиките им на лечебни средства са обусловени не от материални компоненти, а от друг фактор – енергия. Оттук и извода, че сукусиото навярно предава някаква енергия от първоначалните състав­ки към неутралното вещество – разтворител. Всички ние сме свидетели на подобно предаване във всекидневната си практика – пластмасата предава статично електричество на хартията, върху която се трие; електричеството е невидима сила, съхранена в батериите, направени от вещество. Хансман навярно осъзнава, че е прехвърлил границите на материята и е навлязъл в сферата на енергаята.

Следват ред логачсски изводи. Щом.като лекарственият препарат е с дипалшчно (енергийно), а не материално естество, то природа та па болестното увреждане в организма, на която въпросният препарат въз­действа, трябва да е от същото естество. Следователно: болестта е ув­реждане най-вече от динамичен порядък. Но какво точно означава това? Хансман достига до извода, че се касае за увреждане на жизнена­та сила на човека. Преходът от живот към смърт е неизмерим във времето, той не е става постепенно, и все пак, това е най-радикалната про­мяна, която съществува. Тя прекратява активността на организма и во­ди до разграждане. Динамичната енергия, която липсва в трупа и която живият организъм притежава, Ханеман нарича „жизнена сила“. Той описва характеристиките й в Афоризъм 9:

Когато човек е здрав, духовната жизнена сила /абсолютна сама по себе си/; динамизмът, вдъхващ живот на материалното тяло /организ­ма/, властва неограничено и поддържа всички негови компоненти във ве­ликолепно, хармонично жизнено действие както по отношение на усещанията, така и по отношение на функциите. Тогава душата ни, надарена с разум, може свободно да разполага с този жив, здрав инст­румент, за да постигне no-висшите цели на нашето съществуване.

Умът трябва да бъде напълно свободен, за да възприема и реагира в съответствие с нещо невидимо и нематериално. Не можем да отре­чем, че някаква сила владее Вселената, само защото тя е невидима и не можем да я измерим. Всички ние ежедневно усещаме тази жизнена сила, когато изпаднем в стресови ситуации – климатични изменения, пътувания, промени в диетата, пренатоварване, тъга, разболяване. То­гава проявяваме нашата издръжливост, гъвкавост, способност да се адаптираме към обстоятелствата. Тъй като тази способност е тай-явно изразена само в живите организми, ние я наричаме жизнена сила.

Днес ние признаваме някаква сила единствено като измерим нейни­те характеристики. По такъв начин признаваме магнетизма, електри­чеството, гравитационното привличане. Обикновено определяме електричеството като поток от електрони, но не знаем нищо за силата, която прави тяхното движение възможно. Самата същност на силата или енергията винаги ни се е изплъзвала. Никога не сме съумявали да я почувстваме или да възприемем същността й с нашите сетива. По подобен начин жизнената сила, която одухотворява тялото, не е нещо, което бихме могли да изпитаме пряко; можем единствено да разпоз­наем присъствието й чрез нейните характеристики.

Джеймс Тайлър Кент, едни от най-видните медици на Америка през 19-век, описва отделни особености на жизнената сила в своите „Лекции по философия на хомеопатията“.

1.  Надарена е със съзидателна интелигентност, т.е. интелигентно моделира и ръководи процесите в човешкия организъм.

2. Структурообразуваща е – поддържа в тялото непрекъснат процес на изграждане и разграждане. Но в противен случай, когато поради ня­каква причина жизнената сила се отдръпне от тялото, свидетели сме на процес, който отслабва енергиите в организма и гя прави разрушител­ни.

3. Търпи промени. С други думи, може да тече нормално или ненор­мално, да създава ред или болест.

4. Подчинява и контролира тялото, което обитава.

5. Адаптивна е. Фактът, че индивидът е приспособим към изменя­щите се условия на заобикалящата го среда, е неоспорим, но кое е оно­ва, което само се адаптира към средата? Мъртвото тяло не умее да прави това. Ако размислим, ще се убедим, че жизнената сила се адап­тира към околната среда и така поддържа човешкото тяло в нормално или ненормално състояние, когато е студено или горещо, влажно или сухо, при всякакви обстоятелства.

Друго доказателство за съществуването на жизнената сила е фактът, че когато организъм, в който са възникнали нарушения се постави под влияние на подходящо хомеопатично лекарство, пациентът не само из­питва облекчение на симптомите, но заживява с усещането, че в него животът отново тече хармонично. Най-после, след столетия на труд­ности и търсения, вече разполагаме с медицинска система, която не са­мо признава лечебните сили на тялото и Природата, жизнената сила, но и на практика е изградена според принципите за стимулирането на тази сила. И накрая, открити са принципите, въз основа на които бихме могли да работим в съгласие, а не против жизнената сила – една истин­ска екология на медицината.