Характеристика на варантите

Характеристика на варантите – варантите са ценни книжа които дават на притежателя им право да купи обикновени акции от фирмата по определена цена за определен период от време. За тях е характерно:
– варантите са защитени от раздробяване на акции
– те се приемат като придатъци на акционерен капитал
– те се издават също и с публично пласирани облигации и нови емисии на обикновени акции
– когато се издават те са прикрепени към облигациите
Всеки варант специфицира както броя на акциите, които притежателя може да купи, така и цената на упражняване и датата на изтичане на валидността. Варантите стимулират движението на капитали към фирмата и увеличават броя на малките акционери.