Функции на парите

  1. Парите като разчетна единица – в този смисъл парите може да се определят като стока, в която (чрез която) се изразява цената на всички други стоки.
  2. Парите като инструмент за плащане –

  Парите в тази функция са средство за свободно, окончателно и незабавно плащане. Чрез тази функция всички дългове се изразяват в пари и се уреждат (погасяват) чрез тях. Това е възможно благодарение на общата покупателна сила на парите – най-важната функция. Като средство за плащане парите проявяват и своеобразна продуктивност. Тя се изразява в икономии на разходи и на време чрез намаляване на посредническите сделки, необходими за осъществяване на желаната размяна.

  1. Парите, като резерв на стойността на актив на богатството (средство за съхраняване на стойността).

  Във функцията си “резерв на стойността”, парите са и елемент (актив) на богатството. Икономическите субекти могат да използват своите доходи или богатство под формата на:

  –         реални активи;  финансови активи; ликвидни активи.

  Реалните активи са средство за производство и стоките за потреблиние.

  Финансовите активи имат определена доходност, като: дълготрайни финансови активи в движимите стойности (ЦК) и ипотечни кредити; краткосрочни финансови активи; търговски ценни книжа и др.

  Ликвидните активи (пари) са: банкнотите, безсрочните влогове и квази парите (срочни влогове, съкровищни бонове, касови бонове – емитирани от банките).