Франчайзинг

Наименованието идва от английското “франчайз”, което буквално означава привилегия дадена от суверен на човек или група хора.
Приоритетните области на прилагане на франчайзинга са:
G    обществено хранене;
G    производство и търговия с безалкохолни напитки;
G    търговия на дребно (вериги от супермаркети и магазини);
G    услуги свързани с използването на автомобили, отдаване под наем, сервиз и др.;
G    битови и комунални услуги;
G    социални услуги (Здравеопазване, спорт, туризъм);
G    бизнес услуги;
G    дистрибуция на нефтопродукти.
Международния франчайзинг е споразумение между юридически и икономически независими фирми с различна национална принадлежност, по силата на което единият контрагент франчайзодател, наречен още франчизор предоставя на другия контрагент франчайзополучател, наречен още франчизат правото да възпроизвежда неговия бизнес на определена територия, за определен срок, при определени условия и срещу определено възнагражнение.
Първата характеристика на франчайзинга е, че това е едновременно външноикономическа операция, форма на международно междуфирмено сътрудничество, метод за излизане на международния пазар и канал за реализация.
Втората характеристика е, че франчайзинговоте отношения се уреждат чрез договор за франчайзинг, чиито клаузи са формулирани в резултат на свободно договаряне и съгласуване на конкретните интереси на двете страни.
Трета характеристика е, че предмет на съвременната франчайзингова операция е предоставяне на франчайзингов пакет, който създава формални и фактически предпоставки за възпроизвеждане на бизнеса на франчизора.
Основните предимства за франчизора са:
1.    бързо навлизане на нов пазар;
2.    бързо излизане;
3.    възможности за пълен контрол върху оперативната работа;
4.    ограничен обем на инвестициите;
5.    намален риск;
6.    достъп до пазар на стоки и работна сила, при по-изгодни условия.
За франчизата:
1.    възпроизвеждане на утвърден бизнес;
2.    трайно установяване на пазара;
3.    реализиране на по-голяма печалба;
4.    създаване на предпоставки за осъществяване на конкурентноспособен самостоятелен бизнес.
За потребителите:
1.    възможности за потребление на въсококачествен и стандартизиран продукт;
2.    приобщаване към по-висока международна потребителска култура;
3.    стабилни цени.
Възнагражденията са чрез:
1.    пари;
2.    стокови доставки;
3.    комбинация от двете.