Фрагментацията на големите фирми

Възраждането и  нарастването на малките фирми може да бъде отнесено към променените стратегии на големите фирми. Много големи фирми в края на 70-те и началото на 80-те години реагират на нарасналата несигурност на пазарното търсене, технологичните иновации и трудовите пазари с разчленяване на своите процеси и чрез субконтракти, лицензи или франчайзинг за дейностите си.

Относно влиянието на този икономически фактор има различни разбирания, които са базирани на регионални и национални характеристики и закономерности на малкия бизнес.Това е логично, тъй като зависимостта между фрагментацията на големите фирми и формирането на нови фирми показва различни стойности по географски региони. Например Shut и Whittington предполагат, че по-подходящо е фирмите, създадени чрез фрагментиране на дейности на големите предприятия, да бъдат смятани за зависими поддоставчици, отколкото за независими фирми. Други изследвания показват, че съществува тенденция значителна част от основателите на нови фирми да произхождат от средни и малки фирми.

Прегледът на икономически промени, които се смятат като основни причини за нарастване броя на малките фирми показва, че:

•           факторите, влияещи върху експанзията на малките фирми, са взаимосвързани и не действат изолирано;

•           съществуват различия между регионите и страните по отношение на видовете нови фирми и на процесите, водещи до тяхното създаване.

Взаимозависимостта на икономическите фактори и пазарните и технологичните промени е важна за увеличаване необходимостта от осигуряване на гъвкавост в производството и по този начин осигуряване на значителни предимства за малките фирми. Аналогично, икономическата рецесия, нарастването на броя на работните места в сферата на услугите и търсенето на специализирани нестандартни услуги, могат да се смятат за стимулиращи създаването на нови фирми фактори.

По-голямата част от посочените макроикономически фактори (безработица, фрагментация и техническа промяна) обуславят възникването и функционирането на малкия бизнес и в страните от Централна и Източна Европа (в частност и в България). Заедно с тях съществуват специфични за страните, намиращи се в началото на пазарна икономика, исторически и икономически предпоставки, които генерират самостоятелната бизнес инициатива. По-важните от тях са свързани със смяната на модела на икономическата система, оттеглянето на държавата от повечето сектори на националното стопанство и правно регламентираната възможност на собствениците да се разпореждат, стопанисват и контролират собствеността си. Предприемаческата инициатива, основана на частната собственост, съчетана с ниска капиталова осигуреност, се реализира в най-висока степен чрез създаване на малък бизнес.

Малкият бизнес с присъщата си гъвкавост се утвърждава на пазара с ограничен пазарен дял, което не предизвиква сътресения в едрия капитал. Приоритетната му способност оперативно да отговаря на колебанията на пазарната динамика го прави особено привлекателен за огромна част от потенциалното предприемаческо съсловие.