Форфетинг

Това е форма на експортно финансиране. Той е такава операция / сделка/, при която се осъществява окончателно прехвърляне на валутно вземане осигурено с менителница към изкупуващата банка – без право на регрес. Банката купувач спада лихвения процент за целия срок на кредитния документ. Поради това форфетирането има общи черти със сконтирането, но между тях има съществени различия.
Съществено при форфетирането е отказът от регрес на валутните вземания, т.е. банката – форфетър няма право да предявява претенции към износителя, от когото е изкупила кредитните документи, ако вносителя / длъжникът / не си изплати задължението. По този начин рискът от неизплащане на дълга се поема от банката – форфетър.
Лихвения процент сделката е по – висок от сконтовите лихвени проценти по кредитите, като включва и елементи на гарантиране срещу риска, който се поема за неизплащане от страна на длъжника.