Форми на вторичният пазар на ЦК

1/Фондовата борса е основна форма на вторичния пазар на ЦК. Не случайно тя се нарича официален, първи или „А“ пазар на ЦК. Навсякъде по света фондовата борса е елитен, селективен, дискретен и прекъснат пазар на ЦК.
ФБ е елитен пазар, защото на нея се допускат до търговия само най-добрите, финансово стабилни и в този аспект елитни дружества.
Условия за участие(допускане) на държавата във(до) фондовата борса за България:
– 2 млрд.лв. пазарна капитализация на акциите в дружеството
– най-малко 25% от акциите да бъдат предложени за публична търговия
– дружеството да е представило най-малко 5 пълни баланса и отчета пред борсата
– дружеството да има най-малко 500 акционера
– през последните 3 години дружеството да е приключвало с печалба и поне един път да е раздало паричен дивидент през последните 3 години.
– да е инвестиционен посредник или да има сключен договор с инвестиционен посредник член на централния депозитар.
ФБ освен елитен е и селективен пазар. На него се извършва подбор не само на отделните акционери дружества, но и на всяка отделна тяхна емисия.
Дискретността на борсата е типична черта. Преди всяко, при сключване на сделките на борсовия подиум посредниците запазват името на своя клиент. На борсата участват лица, които притежават поверителна информация.
Тези лица се наричат инсайдери или вътрешни лица. Те от своя страна могат да бъдат инсайдери от 1-ви род или инсайдери от 2-ри род. Дискретността на борсата е свързана именно с получаването и използването на вътрешна информация. Във всички развити страни абсолютно се забранява ползването и разпространяването на вътрешна информация от инсайдерите.ФБ е прекъснат пазар т.е.тя има работно време.
2/“Околоборсов“ пазар – втората форма на вторичния пазар на ЦК.
Както е известно само отбрани дружества търгуват на ФБ. Явно е, че останалите, които все още не отговарят на високите изисквания ще трябва да търгуват книжата си на друг пазар.“Околоборсовият пазар“ се използва в качеството си на „чакалня“, където новообразуваните фирми, малките и средни предприятия и тези, които не са публични дружества се подготвят за излизане на традиционна ФБ. Условията за допускане до „околоборсовия пазар“ са минимални, в сравнение с условията за допускане до ФБ.
Условия за допускане на дружествата до параленен пазар съгласно Правилата за работа на БФБ – София:
– емитентът да има най-малко 3 завършени финансови години от първоначалната съдебна регистрация.
– пазарната капитализация на емисията да не е по-малка от 1 млрд.лв.
– най-малко 10% от емисията да е предложена публично.
– емитентът да има най-малко 250 акционера към 1-вия ден на регистрация.
– емитентът да е птчел положителен финансов резултат през последната финансова година.
– емитентът или упълномощен от него посредник да има сключен договор за регистрация на емисията с централния депозитар.
3/ Извънборсов пазар – третата форма.
Той съществува във всички страни, в които се осъществява дори примитивна търговия с ЦК. Това е нерегистриран, свободен, непрекъснат 24 часов пазар. Тук изискванията за търговия на книжата са минимални. Необходимо е дружеството да е правно регистрирано и да съществува реално и книжата му да са пълноценни.
Извънборсовият пазар има свои специфични черти:
– той е непрекъснат пазар т.е. на него по всяко време могат да се сключват сделки.
– той няма специално, физическо място на съществуване. Търговията задължително се осъществява с посредници, но те се намират на работните си места в своите отрасли.
– механизъм на сключване на сделките се осъществява не по системата „извикване на глас“, а по индиректен начин. Сделките се сключват с помощта на комуникационни и електронни системи.
– електронната мрежа позволява в нея да се включват неограничен кръг участници.
– на 24-часовия пазар се котират единични курсове
– предимство е бързината, с която се извършват разплащанията.
– предимствата на този пазар насочват все по-широк кръг акционери към ползването на електронното котиране.