Формиране на паричния бюджет на фирмата

Формиране на паричния бюджет на фирмата – паричния бюджет представлява детайлен отчет, който отразява паричните приливи и отливи.Той дава възможност да се определят финансовите и инвестиционните потребности на фирмата.Чрез него могат да се сравнят действителните и планираните потоци.Паричните потоци във фирмата са резултат от продажбите и събиране на вземания, решенията на финансиране – конверсия на заеми и инвестиционни решения – продажба на активи и доход от пазарни ценни книжа.
Важен въпрос е балансирането на бюджета – по принцип постъпленията трябва да бъдат равни на плащанията.Когато постъпленията надвишават плащанията има повече наличности, които могат да бъдат използвани за изплащане на заеми към банката, ако има такива или да инвестира в пазарни ценни книжа.
Прогнозирането на паричните постъпления имат срок няколко месеца, защото върху нейното движение може да окажат влияние икономически, пазарни и други фактори.