Формиране и управление на екипи

Екипите са неделима част от съвременния мениджмънт. Екипът като понятие за първи път се използва в спорта.
Екипът се дефинира като малка група от хора с допълнителни умения, които са свързани пряко при постигането на специфични обши цели, уникални резултати и чрез подход, за който се държат взаимно отговорни.
Екипа може да се състои от 2 до 25 души. Екипа от 25 души може да се подраздели на подекипи от 5-6 души. Почти винаги се налага да се развиват допълнителни умения. Тези умения се групират в 3 катагории:
1.    технически и функционални умения;
2.    умения за вземане на решения в непостоянна среда;
3.    междуличностни умения – в тази категория комуникативността е задължителна.
Екипите развиват своите насоки и съпричастност чрез формирането на специфични общи цели. Тези цели са неделима част от общата част, но именно трансформацията на общите в специфични цели е първата стъпка при истинските екипи. Те дефинират екипния работен продукт; улесняват комуникациите и конструктивните конфликти в екипа; поддържат фокуса върху резултата, а не върху перфектното изпълнение на операциите; моделират конструктивно поведение в екипа като индивидуалните цели остават на по-заден план.
Екипите се нуждаят от развитието на общ подход за постигане на целите. Освен социални той трябва да съдържа икономически и административни аспекти. Всеки член на екипа трябва да извърши еквивалентно количество реална работа. Това става чрез преговори, взаимни компромиси и наличие на общи интереси. В този процес екипът се договаря за методите на работа, разписанието на работа и уменията, които трябва да развият, както и начините на вземане на решения.
По своята същност екипната отговорност подчертава два критични аспекта на екипа: съпричастност и доверие.
Общите подходи за ефективна екипна дейност са:
G    установяване на направление – членовете на екипа дефинират общи цели и очаквания, свързани с работата. Необходимо е и общо съгласие за начина по който ще бъде постигнат крайния резултат. Това съгласуване на целите е тясно място в екипната дейност;
G    избор на членове на екипа, който се прави на база умения и потенциал, а не на личности. Ключов въпрос за екипите е да намерят правилния баланс между членовете, които притежават необходимите умения и тези, които ще ги развиват чрез  обучение;
G    конструктивни първи работни срещи и действия. Единството на екипа е предпоставка за общия успех.
G    установяване на правила и норми на поведение – етичен и морален кодекс на членовете. Най-критичните правила се отнасят до присъствието, прекъсването на работата, поверителността, конструктивното противопоставяне;
G    установяване на междинни цели, които са средството, чрез което се получава крайния продукт, т.е.резултата;
G    адекватна информационна осигуреност на екипа;
G    увеличаване на ефективността чрез сътрудничество и конструктивни конфликти;
G    използване силата на обратната връзка признанието и мотивацията.