Фонда за сближаване на ЕС

Съгласно чл. 161 от ДЕС „Фондът за сближаване е създаден от Съвета на министрите на ЕС с цел да предоставя финансови сред­ства за проекти в областта на околната среда и за трансевропейските мрежи по линия на транспортната инфраструктура“. Той предоставя финансова подкрепа за обществени проекти и може да допълва до 80-85% общите инвестиционни разходи. Фондът е съз­даден през 1993г. за засилване на икономическото и социалното сближаване и покрива четири държави-членки, чийто БВП на човек е под 90% от средното за ЕС- Гърция, Ирландия, Испания и Португалия. За програмния период 2000-2006г. бюджетът на Фонда за сближаване възлиза на около 18 млрд. Евро. Тези средства са насо­чени по следния начин: за околна среда 50.3% и за транспорт 49.7%.

Проектите, които се подпомагат, трябва да отговарят на след­ните характеристики:

*средносрочен икономически и социален ефект на база анализа разходи- полезност или разходи- ефективност;

*принос към целите на политиките на ЕС в областта на околната среда и трансевропейските транспортни мрежи;

*съответствие и принос на проекта към приоритетите на страните-членки;

*съвместимост със структурните политики на ЕС.

В страните-кандидатки за членство в ЕС се прилага Инстру­ментът на структурните политики за предприсъединяване, който е на­сочен към финансиране на проекти за адаптиране на нормативите за околната среда към тези в ЕС и на проекти, целящи подобрява­нето на транспортната инфраструктура и свързването й с трансевропейските мрежи.