Обикновенни акции

Притежател на обикновена акция има правото на дял от фирмата, осигуряващ претенциите към част от кооперативната печалба, както и част от активите на фирмата в случаите на ликвидация. В йерархията на претенциите, обаче акционерите имат най-нисък приоритет, след като се изпълнят всички претенции на кредиторите и притежатилете на привилегированите акции. Акционерите участват в управлението на фирмата посредством Общото събрание, на което се вземат решения по основните стратегически въпроси, както се делергират права на изпълнителното ръководство. По настоящем акциите могат да са налични и безналични (такава е тенденцията). Регистърът от всички акции се поддържа от специална институци – Централен депозитар. Притежаването на акции, както и всички трансакции се депозират в ЦД, което гарантира сигурността на самите сделки със самите акции. Гласуването в ОС става по два начина – обикновено гласуване предвидено от ТЗ, а ако е предвидено по Устав – чрез комулативно (натрупващо) гласуване. При обикновеното всеки акционер може да гласува за един кандидат за УС на фирмата с толкова гласа, колкото акции притежава. Това право той упражнява толкова пъти колкото члена са в УС. При комулативното гласуване общия брой на всички гласове, които акционера може да даде за целия УС може да се разпредели на по-малка база. Този вид гласуване се дава, за да се защитат крупните акционери, които имат по-малко % акции. Гласуването на ОС се използва и за решаване на основни въпроси за развитието на фирмата. Акциите предлагат текуща доходност под формата на дивиденти. Те са периодични плащания, нефиксирани и зависят от финансовото сътояние на фирмата и решението на ОС за разпределяне на печалбата.
Акциите имат различни видове стойности. Номинална стойност е стойност на една акция по време на извършване на подписката за създаване на едно акционерно дружество. Уставният капитал към момента на създаване е = на общия брой на акциите по номиналната им стойност. В резултат на получени лихвени дивиденти и реинвестиционен паричен поток, стойността на фирмата нараства. Именно тази стойност се разпределя в провизии, резерви и др. елементи на баланса, отразяващи нарастването й. По този начин уставния капитал на фирмата не отразява реалната стойност на капитала.
Счетоводната стойност на акциите – намира се като се раздели СК без допълнително внесения к-л към броя на обикновените акции.
Пазарната стойност (цена) на акциите – формира се под действията на търсенето и предлагането на акциите и отразява широк кръг от информация за дейността на фирмата на пазара. Един от елементарните методи за оценяване на инвестиции в акции е съпоставката м/у пазарна ст-ст и счетовадна ст-ст.  Когато е по-ниска – акцията е поценена. Препоръчва се да се инвестира. Когато е обратно – продаваш.
Видове дивиденти:
Основни:
дивиденти в пари – определя се като фиксирана сума на една акция или % от пазарната ст-ст към определена дата.
Дивиденти в нови акции – показва колко акции се предоставят допълнително на притежателя на стари акции.
Дивиденти комбинирани – може да е платен в пари и нови акции в определено съотношение или акционера сам да избере вариант (или само пари или само акции).
Допълнителни:
Имуществен дивидент под формата на някакви активи.
Дългов дивидент (полица, показваща, че фирмата ще има дивиденти на по-късна дата).
Ликвидационен – начин на изплащане на остатъчния дял в случай, че фирмата преустанови дейността си.
Оценяване на обикновените акции
Нетна сегашна ст-ст – NPV = Vo – Po; Vo – теоретична ст-ст; Po – цената за нейното придобиване
Ако цената е положителна – добре е да се купува, ако е отрицатенла, то тази инвестиция не е за предпочитане.
За да се намери ст-стта на една акция може да се използва дисконтирането на паричните потоци, използвайки Модел за дисконтиране на дивидентите. Акциите нямат падеж, затова се използва дивидента
Vo = S Div / (1+r)t
Неизменни дивидентни плащания: Vo =  Div / к; к – изискуемата възвращаемост на акционерите.
Нарастване на дивиденските плащания с  определен неизменен %. Всеки следващ дивидент е по-голям от предходния с g; Vo =  Div / (к – g)
Стойността на фирмата се формира под действието на два компонента (свръхрастеж, последващ от нормален растеж) Vo = Vos + Von
Vos = S Div/ (1+r)t
Модел за дисконтираяне на свободните парични потоци. Свободните парични потоци се дефинират като разликата м/у печалбата и инвестициите на дадена фирма за даден период.
Модел за дисконтиране на очакваната бъдеща печалба в условията на липса на растеж и се добавят всички възможности за растеж