Финансов план

Какво съдържа разделът?

Със създаването на този раздел предприемачът обосновава необхо­димостта от финансови ресурси и посочва направленията, в които те ще бъ­дат използвани. Също така се обосновават сроковете за възвръщане на вло­жените средства, размера на очаквания доход и разпределението му.

Също така е необходимо да се посочи степента на поетия риск, както и пътищата за неговото намаляване. Някои от инвеститорите изискват и разглеждане на „лошия вариант“, при който те трябва да са наясно как ще възвърнат вложените средства.

Каква форма ще има или как ще изглежда разделът?

Съдържанието на раздела се представя обикновено чрез балансови фор­ми, оценки и таблици. Следователно използваните изразни средства трябва да подчертават достойнствата и силните страни на финансовите проекти.

Обем?

Съдържанието на този раздел може да бъде разположено до 3 (три) стандартни страници А4.

Стил и изразни средства?

Съдържанието на раздела в голяма степен определя и употребата на изразните средства. В случая те са преимуществено цифрови стойности. Възможна е употребата на различни цветове за разграничаване на различните варианти на прогнозите.

На какви въпроси трябва да даде отговор разделът?

Чрез този раздел новият предприемач дава отговор на следните въпроси:

–  за какво ще се изразходват финансовите средства;

–  как ще се възвърнат средствата;

–  какъв е поетият риск;

–  кой ще упражнява контрол върху изразходването им;

–  какъв е графикът за възстановяване на капитала.

Типични грешки, допускани в изложението

При създаването на този раздел се допускат някои грешки, свързани главно със:

–  създаване на нереалистична прогноза за постъпленията от продажби;

–  липса на предвидено действие при продължителна ниска ликвидност на активите;

– не се привлича достатъчно компетентно лице за отговорен счетоводи­тел.