Финансов лост на фирмата

Финансовия лост на фирмата изразява увеличението на въздействието на промените в печалбата преди лихвата и данъците върху печалбата от една обикновена акция.Финансовият лост е съвкупност от фиксираните финансови разходи , които отразяват фиксираната лихва, която трябва да бъде изплатена на притежателите на дългове.Финансовият лост започва там, където спира икономическия лост.
% на промяна в печалбата от една акция
Коефициент на финансовия лост=  –––––––––––––
% на промяна в брутните печакби
Той показва увеличението на промяната в брутната печалба, с която тя оказва влияние върху печалбата от обикновени акции.
% на промяна в печалбата от една обикн. акция
Коефициент на общият лост=   –––––––––––––––
% на промяна в обема на продажбата