Финансово състояние на предприятието

Информационни източници за оценка на финансовото състояние. Показатели за оценка на ликвидността, платежоспособността, риска и ефективността и рентабилността.

 Финансово състояние на предприятието. Информационни източници за оценка на финансовото състояние.

 Финансовото състояние на предприятието е интегрален израз на неговото комплексно функциониране.

 Финансовия мениджър е длъжен да извършва анализ и да оценява резултатите от дейността по капиталовото бюджетиране, финансирането и дивидентната политика. Това е необходимо, за да се знае точно какво е финансовото състояние на фирмата и да може да се планира и прогнозира нейната бъдеща дейност. За тази цел се използват няколко групи финансови съотношения (коефициенти):

Коефициенти за задлъжнялост на фирмата.

Коефициенти за ликвидност.

Коефициенти за рентабилността.