Финансови фючърси като техника за защита на инвестициите в ЦК

Финансовите фючърси са техника за предпазване от последиците на пазарния риск, които засяга всеки, които купува и продава ЦК и предоставя кредит. Фючърсната търговия дава възможност при сделките с финансови активи рискът от бъдеща промяна в цените да се насочи към друго лице или институция, при положение, че те са съгласни да го поемат. Същността на фючърсната търговия се свежда до сключване на договори за бъдеща доставка на реални, финансови или ликвидни активи на определено място и в точно определено време при фиксирана в договора цена. Като основа на фючърсните сделки е хеджирането, което посъщество е операция по покупката и продажбата на активи или изискване, претенция за защита срещу риска от бъдещи колебания в цените. Хеджирането защитава инвеститора срещу риск от колебания в пазарните цени, като пренася риска от един инвеститор към друг. Обикновено срокът на договорите при финансови фючърси е от 90 дни до 24 месеца. Пазарът на финансовите фючърси използва предимствата на три вида хедж:
Дългият хедж се използва при покупка на фючърси в даден момент преди покупката от страна на инвеститора на действителни ЦК – покупка, която става по-късно.
Късият хедж – при покупка преди продажбата на реалните ЦК от спот пазара, която обикновено става по-късно.
Кръстосаният хедж – комбинирана сделка м/у паричния и фючърсния пазар, като се използват различни видове ЦК