Финанси и производство

Финансовото разпределение и преразпределение е дейност на хората, свързана с движението на парите между фирмите, държавата и домакинствата. В условията  на развито стоково стопанство  финансите изразяват разпределителни процеси. Те обхващат само движението на парите / разпределението/, свързано с формирането и използването на бюджети. Такива бюджети се формират, както в сферата на материалното производство така и извън нея. Чрез бюджетите разпределението и преразпределението на доходите придобива строго целево предназначение т.е. събираните чрез финансовите методи и форми парични ресурси могат да се използват само за предварително набелязани цели.

Финансите изразяват част от производствените процеси, т.е. финансите са понятие на производството  и в общото, значимото тяхната същност е определен израз на производствени  / разпределителни / процеси.