Финансиране

В този документ се показва откъде ще се набавят необходимите средства за стартиране на дейността. Финансирането може да бъде с лични средства, заем или смесено – лични средства и заем. Понякога финансирането на бизнеса може да идва и от други източници – проекти, грантове, фондове.

Използване на средствата

Потенциалният кредитор е подходящо да изисква от предприемача обяснение как точно ще се използват средствата, които се вземат назаем. Твърденията задължително се аргументират с допълнителна информация, която лесно може да се потвърди.

Когато се разработва бизнес планът, в производствената програма е подходящо да се включи описание на оборудването, тежима на работа, както и разходите.Добавят се и данни от пазарното проучване относно прогнозното търсене на продукта.