Философията на живота

Същестуват главно три схващания за отношение между философия и обществен живот:

а/Философията нито влияе на обществения живот, нито сама се влияе от него.

б/Философията е партийна-притежава се от дадена партия и служи на партията, следователно е подчинена на обществения ред.

в/Философията се влияе от живота и влияе върху живота, без да е партийна, а именно: спомага да се надмогва партийността и да се служи на общочовешки норми.

Питагорейците са участвали сами непосредствено в обществения живот практически и са изтъквали теоретически обществената мисия на философията. Те са били за управлението на аристокрацията, на най-компетентните, като са виждали негативните страни на робовладелческата демокрация. При тогава сложилата се историческа обстановка, обаче, това е било общестено-религиозен възглед, макар и принципно прав и това е коствало живота на най-видните питагорейци.