Учредяват първата тематична работна група към Националната селска мрежа

На 19 април 2010 г. в Министерството на земеделието и храните ще бъде учредена Тематична работна група „Лидер“ към Националната селска мрежа. В дневния ред на срещата е предвиден избор на членове и председател на групата. В състава й влизат представители на общини, браншови и неправителствени организации, които се интересуват и се занимават с ос 4 – Лидер на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Участниците в работна група ще разработват ръководства, наръчници и специфични публикации по съответната тематика, ще инициират и участват в обмен на опит, работни срещи  и др. Ще следят нормативната база и правилата за прилагане на подхода Лидер и ще подпомагат местните власти при подготовката им за кандидатстване по мерки 431-1 и 41 „Прилагане на стратегиите за местно развитие” за избрани, ободрени и потенциални Местни инициативни групи (МИГ).

До края на месец април в МЗХ ще бъдат учредени още две тематични групи към Националната селска мрежа (НСМ) – „Подобряване качеството на живот и разнообразяване на селската икономика” и „Устойчиво и конкурентноспособно земеделие и маркетинг на земеделските продукти”. Основна задача на тематичните групи е да съчетават интересите между потенциалните кандидати с проекти по ПРСР чрез дискусии, сътрудничество, обмен на информация и опит.

НСМ е част от Европейската мрежа за развитието на селските райони, чиято цел е да подпомага страните – членки на ЕС при реализиране на политиката за развитие на селските райони. Чрез създаването на тематични работни групи, НСМ осигурява обмен на информация и опит за добрите практики в реализирането на проекти по ПРСР, предоставя обучение на администрацията и бенефициентите, представлява интересите на членовете си на национално и международно ниво и пр. Повече информация за националната селска мрежа можете да откриете на адрес: www.nsm.government.bg